Tag Archive | problems

Vision & Vision Problems

பத்து குழந்தைகள் ஒன்றாக கூடும் இடத்தை பார்க்கவும்
குறைந்தது ஐந்து குழந்தைகள் மூக்கு கண்ணாடியோடு இருப்பார்கள், இன்று எட்டு குழந்தைகள் கண்டேன், ஏழு கண்ணாடியுடன்…… இதற்கு யார் காரணம், பேற்றோர்கள் மட்டுமா? இல்லை நானும் நீங்களும் தான்….

I was really depressed to see a group of students going with specs who were just 10-12 years old. out of 8 students, I counted that 7 of them were in specs.This is not eye deficiency alone… It is a nation’s deficiency. In front of our eyes we are killing the future of our next generation.

It is really annoying issue that we don’t care about the society and the issues that are going around us. is it the kids problem or the environmental issue? I am sure that it is not the kids or the parents issue alone, as 90% of them are using glasses these days. All the ailments come to the kids in young age itself.

why don’t we give care to protect our environment…??

சுற்று சுழல் எனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை…. உனக்காக இல்லை உன் வருங்காலத்திர்காகவவது

கொஞ்சம் தேசத்தை நேசியுங்கள், சின்ன சின்ன விஷயம், செய்ய முடியுமே நம்மால்…

  1. குப்பைகளை குப்பைத் தொட்டியில் போடவும்
  2. பிளாஸ்டிக் பைகள் தவிர்க்கவும்
  3. வாகனங்களை சரியாக பராமரிக்கவும், புகை இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
  4. தேவை இல்லாமல் வாகனங்களை தவிர்க்கவும், பயணம் செய்ய பேருந்துகளை உபயோகிக்கவும். (எல்லா நேரமும் முடியாது, முயன்றால் முடியும்)
  5. காரில் போகும் போது – இன்னும் மூன்று நண்பர்களையும் பிக்அப் செய்யவும் (car pooling) (பெட்ரோல் சேமிக்கவும்)
  6. கூடுமானவரை உணவு வகைகளை வீணாக்காதீர்கள் (உணவு இல்லாமல் நித்தம் தவிப்போர் எண்ணற்றோர்)

 

 

Advertisements

Full of Roses or Thorns

Full of Roses or Thorns

I was screaming within myself why I have to face this life and it is like hell and I am unable to pass even 1 second and pass each second is like one day for me and it is so challenging. It is really so painful to spend each and every second in pain. Why did god give me this painful life? I never felt this kind of hell in my past bitter experiences, I have taken all pain with smiles because I considered everything as lesson of life and I never felt that I am under the bed of thorns even though those were really thorns.

Now what happened to me, why did I became so soft, so weak and I started feeling. I was literally crimping about my current situation and how my life is with full of pains and started feeling that I was the happiest person and now I feel that I am the one who is feeling the worst in life and that too because of one stupid female.

Whatever I do went wrong and whatever I think also goes wrong. Whoever come and passes by me was ready to spit on my face than to help me to get up from my difficult situations. Everyone was taking advantage of my weakness and started playing with my weakness and my anger towards this female is growing like a mountain because of the way she betrayed and cheated and spoiled my name in all the phases of my life.

I know that life can’t be full of roses only but I used to feel those thorns also as a rose and with a bright smile I will move ahead. Life is always with thorns only. It is very difficult to find a person who has not seen any thorns in his bed which is full of roses. We will never find one like that. I know that life would have been monotonous if I don’t find any challenges and leading a dull and dingy life. Only by facing the challenges and overcoming them only we have to lead a fulfilling life.

I can correct it only by one way, my attitude only. Last year I wrote about attitude and the same way I thought only my attitude is killing me.  She became close to me with that article which I wrote about attitude. Anyone can be the reason to spoil my happiness, but only attitude towards the incide is going to repair it. I want to live and lead my life more happily infront of the other person.

Neither I need to show my love nor my anger to this female, just I said to myself, life will bring in more b*****s and b——s, just tell them that you don’t need them.  Even though I understood her real color, I was unable to give rest to my mind in a feeling that I may be wrong. But all her behavior and attitudes showed that I was correct in recognizing her and all characters, mischievous behavior were against the basic ethics of humanity as well as religion aspect. It will be painful for few months or few months. After few months of time, I might look back and laugh at myself and see that all my problems were like the water on the grass and it went out of our life with the rays and shine of the sun. It is not as I see like a mountain.

Life will always have challenges – I used to have a mindset that life is full of challenges for everyone. Either we will fight with the society or with the working environment or personally at home or any struggles with friends, strangers. We have to struggle it out in all the faces if we want to come out of it. When I was earning in 3 digits, I was thinking 4 digit salary will make me happy, when I started getting 4 digits salary, I thought with 5 digits salary I will be very rich and after getting 6 digits of salary also my life was the same and then I realized that it is not in what we get, but it is in how we see it.  I know I have been so happy even without single penny in my wallet and no credit cards, no money still I was so happy. Challenges will always exist in our life.

When I had a fight with a Nursery school friend, I avoided him for and I don’t think after that I had any word with him. Then I thought I will not have any more friends in life, but I got so many friends and almost all of them were very good. Because I know that I should not let anyone to enter into my life more than myself.

For me any relationship with any scratches, I can’t take it easily. It is very difficult for me to handle anyone with little pain or hard feelings with them. It is better to avoid them than to show a fake smile at them. Till the time I fight and resolve it, I can’t be natural or true to myself.

I know we can’t be so strict in any relationship or without any scratches we can’t move ahead as well. But that’s my basic character, without clearing the misunderstanding or any itches or ill feelings, I can’t be normal. I will feel that I am cheating not only myself, but also the other person which is not possible by me. I can’t expect the other person to be like me.

When I allowed someone to enter into my life for the first time, it was hurting more and after 10 years of nice relationship, when it was broken I was feeling life as terrible. I thought I will not allow any other female to be so close in my life. But within 3-4 years someone entered so closely and damaged it more than the previous time. First time, it was so intense because the time what I have spent with her was so high as it was 10 years and at least we had a reason for the breakup and patch up.

Now neither I have spent much time with her or I don’t have any reason for the breakup nor do I wish to go for a patch up. Up to me, broken relationship will always have the scar and it will always hurt, it is better to let it go, instead of holding it. Moreover those who deserve or to be considered in any relationship will not give that pain or will not break the relationship for any reason.

I sleep in a bed full of roses only but the thorns of the rose are not in the bed, it is in my brain only, because of the hurt and pain. Human psychology is to hurt the one who hurt you and I am unable to kill that bitch in reality. I am scared that knowingly I should not do any harm to that bitch.

The More challengers we face, the more successful we become – That was the secret of my success and I was trying to drown in this problem… What a stupidity of mine? The one who did the mischiveious things in my life should feel bad and die each day instead I was dying. Why sould I go down because someone cheated me?

It is true to great extent that difficulties come for a reason, for me, I know the reason also, but why always me is the question will come when we face the problems or struggles in our life. When we feel that we are being cornered or ill -treated or misbehaved or betrayed or cheated by someone then we will always feel that we are in miserable conditions. It was not easy to take it because I have given that much attachment to that person.

When we feel that our life has become so serious then we should not consider all our problems as serious. We have to take all the problems as a game only. Life always has various states of games and it varies for every individual. For each and every person overcoming each challenge, she becomes mentally ready for the next one and in between life gives her greater gifts or pains for overcoming those challenges. Normally we go to another level by extending our comfort level a little more and deep so as to test whether we can overcome this or not.

Every challenge is an opportunity. From every challenge a person give the following opportunities, personal development and a lesson for the life time, and other one financial success.

When you move on with the challenges, you have to think that the direction of the challenge leads you towards the success of learning a lesson or to the development of your personality or it should take you to the growth of accumulating your wealth. So it’s a real challenge to spot these opportunities and to cash on them thus leading to personal and material development of one self.

Most of the times, time will teach you what you have to do and the best way is to recognize an opportunity in adversity is to get guidance from the learned personality or those who have overcome similar problems or with your own mentor and learn from the people who have been through your path. They are your best teachers. It is not easy for each and every-one to get time to read books, to listen to audio tapes from personal development experts can go a long way in helping you.

The important part of learning in life is to put whatever one has learnt into action. Without action all the lessons learned is of no use and life has no meaning. So if you want to benefit with your life mentally as well as financially start from today to put into action whatever good or bad things learnt from life before your time ends.

You can’t reach for anything new if your hands are still full of yesterday’s Junk…