Tag Archive | Mothers Love

ப்ரியமானவளே

பொன்மகள் இவள் 
என்னை கொஞ்சிடும் போது
முழு மதியது அவள் முகத்தினில் கண்டு 
என் மதியது செயல் இழக்கும்,
உடல் முழுவதும் வண்ணத்து பூசிகள் சிறகடிக்கும். 
 
பொதுவாக தங்கமே செல்லமே என்று
மகள்களை அன்னையர் கொஞ்சிடுவர் 
மகளவள் தங்கமே என்று சொல்லும் நொடியில்
நான் நெருப்பில்லாமல் நீரினில் உருகுகிறேன் 
மங்கையவள் கொஞ்சும் நேரம் 
மழலையாகவே  மாறிவிடுகிறேன்  
 
ஆறாத கோபம் கொண்டாலும் 
தங்கம் கோபமா என்று அவள் கேட்டிடும் போது 
சூரியனை கண்ட பனி போல
என் கோபங்கள் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளும்
அவளது ஏற்றத்தில் மட்டுமே
எனது அக்கறை யாவும் என்று உணர்ந்ததினால்
தனது சீற்றத்தை எனக்கு
சீதனமாக கொடுத்திட்டால்
மகளுக்கு மதம் பிடிக்கும்
ஆனால் மதம் பிடிக்காது
மதம் அது பிரச்சனை ஆனால்
மதம் அதை உனக்காக தூக்கி எறிவேன்
நீ நானாகவும் நான் நீயாகவும் இருக்கும் போது
அன்பு நிலையாக இருக்குமேயானால்
இந்த இந்துவின் இதயத்தில் இஸ்லாம் குடியிருக்கும்
எல்லா மதமும் சம்மதம் ஆகும் என் உயிரே
பாவை அவள் பேனாவை கையில் எடுத்தால்
எழுதும் பாக்கள் அத்துனையும் அவள் அன்னை எனக்காகவே
இதயமது அவளுக்காக துடிக்க மறந்தாலும் எனக்காக துடித்துக் கொண்டே இருக்கும் நான் இறந்த பிறகும் என்பதில் சிறிதும் ஐயம் இல்லை
motherhood
Advertisements

Face Book is not my Family

01st August 01:00 AM (I wonder how can I sit and write at this time, but when it is about my family, I can do it at anytime – a special blessing showered by god for the sake of my family)

What is the reason for me to write this is, my Face Book status messages are not the status of my mind; it is the status to be shared only for one or two of my extended family/friends. It is no way to hurt you guys or to say something indirectly to you. I have the guts to say it to my family what I feel on their face and they have the guts to correct me on my face and they have all the rights to scold me /correct me/advise me as you are the reason for my soul to live and love those who are around me. I am proud to say that you all love me more than what I deserve and I love others more than I deserve which is the reason for my pains.

Love of the family

In the recent times, whoever I have seen in my life, made to feel that they are not blessed with a nice family. Touch wood, I have a beautiful family who are the backbone of my life.

I failed many times in my life in almost all the aspects of life, but all the times, my family has been a big support for me all through my life. Tough times last but tough people do! My family knows whatever tough times comes to be it will not last forever and I get up as fast as I can and that is the blessings that I got from my family.

tough times-1I have heard parents being irresponsible, brothers being arrogant, sisters without communication and I have to say that how blessed I am to have a wonderful family around my neck.

What a lovely mother, I have got and blessed for being her daughter. When I was young, I have seen a couple (my mother’s colleague) who were not having any kids, and she used to hug me and asked me to stay with her. When I was being unhandled by mother or being harsh towards my rude or filthy activities or when I don’t get the required care from my mother, at times I used to think that I should have gone with them as an adopted daughter.

Unfortunately my mother poured her deep love for all of us equally and especially for me which made me to feel her love when I am at forty. I think I will think about her love even after 20 years and without her, I will feel that my life is empty even if I have 1000 relatives surrounded by me.

Whatever trust my mother has on me, I will keep it up till my death time even in her absence I will not go and do anything beyond her love sight. The way you have shown your love to me, I regret that I should have got a son or daughter to show what my mother has given it to me. I missed to take it to the next generation which is the only feeling which will hurt me and my mother forever.

About my sisters, how wonderful sisters I have got. They will give me up for some reasons, but not with a third person or even with their better halves.  I know the kind of respect what my sisters have for me is very high compared to the respect what I have for them and same way their love is very high compared to the way I show it to them.

I never have been a soft spoken sister to them and always I was a barking dog for them and a kind of dictator who wants to be listen by youngster. I have always shown an arrogant attitude towards the sisters who are ready to do anything for their sister sake. We will bark at each other like street dogs, but we are closely knitted and we have not given up ourselves in front of anyone. They will never ever let me down for anything or for anyone in their life. Even with our kids, we say that we love each other more than anything. A great blessings for our kids is to see our love and fights. We fight but we love, they also fight and they also love each other. A great treat to be enjoyed.

I have to scribble something about my father also, who has been a great motivator when I least deserve the support of the family. We don’t communicate much or I have to say I don’t have the habit of listening to anyone but when it comes to education or anything related to finance, we don’t do it without discussing with my father.  If at all we do anything without his knowledge everything will go in vain.

Anything related to investment is being taken care of him with utmost care and concern and a way to build our values with his values.

I don’t have brothers of my own, but I have my cousin brothers who are more trustworthy, who has the care and concern in a great way for me. Even those who have not visited my home, will give a visit when I am there.

I always used to say that my brother-in-law as the son for our family who owns or cares my house as their own and on whom I can depend for anything more than my sister. It is a heartfelt feeling for him and who will do the needful when the time comes him to take care of my family as like a son.

All my second level of relatives will feel me as part of their family and which is a great credit for anyone who loves to be loved. Whether I love them back or not is not a concern or a matter to them. But the love from my cousins or any relative matters a lot to me.

It is my 5th year in UAE and every year during end of Ramadan, I will be at home and from the first year till this year, my aunty used to call my home exactly on a Saturday before Ramzan to check whether I am at home to celebrate Eid. As she knows that I will club my weekends and the holidays and pay a visit to home. If I am there, she will try to come and meet me during my short span of time or she will ask me to visit me in aunts place.

The reason for sharing this is, in today’s world whoever I have seen are feeling that they are being neglected, not being cared, not given enough love to them by their families.

Miseries for the kids are only through parents. I have come across many stories in life, be it my personal or others, but the life’s problem starts when the kids lose the value for their parents.

When they don’t have the love of the parents, they lose everything in their life. It includes their education, age, life style, youth and they come across all sort of unhappy situations and they create a huge mess in the world because of their parent’s behaviors.

I live alone but I was never alone and the reason for the saying this is

“The loneliest people are the kindest, The saddest people smile the brightest. The most damaged people are the wisest. All because they do not wish to see anyone else suffer the way they do.”

Parents are the main source for the kids to come up with care & concern, culture, civilization and so on. If the parent’s doesn’t spend quality time with the kids, then there is 100% chance for the kid to go and search for the love outside the house and which eventually turn to betrayals or to get into unwanted relationships.

Why is it so? Was my mother not a working female?  How can I feel her love as great love, how can I feel that a father sitting at home for 36 years as a mentor for the family?

How can I feel happy about the sisters who have thrown me out of their life for few days/months/years for some reason as the best relations, because all these are connected with BLOOD and I love my blood;

Even I would have been harsh and rude to my family, but still they will say that She is Best because it is how we value our relationship. We value it based on our understanding.

Above all, it is all about the understanding of the relationship. We know that my mother was a working women. We can’t expect my mother to prepare a delicious meal for breakfast or for lunch or even for a dinner. We have given more value for what she has done by looking at her efforts provided by her to us.

I remember that when I was sick, I have to go to the clinic to consult the doctor all alone, but I felt it as a love of my mother, because the money what she has given to me is because of her hard work and we never felt that she was not by our side to take care of us. We know how difficult it is for a mother to leave her children at home and to go for work. If at all my father was not there to take care of us, she would have taken leave and would have been our side. He has done the role of a mother when we were sick.

She is mother of three children travelling more than 30 kms for her work, who used to spent minimum of 2.5 hours due to the poor transportation facilities during the year 1975-90’s.

Is there any logic for us to expect her to prepare a delicious meal when she comes back home at 9.30PM or 10.00 PM. She is a woman who struggled a lot in her life for the welfare of her children’s life.

In fact we have to feel pity for her and need to think her as an unfortunate mother who was not able to spend her time when her kids were sick or for their education purpose or for any parents teacher meetings.

She was not able to spend her quantity time with the kids, but she has spend most of her time to earn to provide a quality life style for her kids. Whatever we are today, it is because of the hard efforts given by her. She would not have had good meal or enough sleep for the sake of her kids.

Whatever quality of life or quality of love we have in us, is because of our mother and the way she used to handle things differently made us to cheer her for all her actions.

We have seen our mother as a very soft personality and a very dynamic person who earned her respect from every corner of the world because of her style, smile and soft tongue, which I am trying to do it but my sharp tongue will spoil it as always.  Respect is not given, it is earned is what I learned from my mother.

Ma, you are the best mother in the world and you deserve a big hug from all of us. I don’t even remember when you would have given that hug or a kiss. But we need you and your blessings all through our life.

Without all these wonderful members, I think I will feel my life as empty.

God’s of the Earth

Angels of my life

I waited a long to write a blog about my mother, but this is a special one as it comes as part of my first blog for the year 2013.

I truly believe in god and he knows we need his guidance, so he sends us angels.  We used to travel all through our life with these angels.

When we are young, we have the angel in the name of MOTHER, who protects us with love, care and concern. Mother – An ultimate God in the earth to make this earth as HEAVEN.

heaven-must-b-small

Being a working woman, I got the chance to I enjoy living with her rarely and occasionally due to personal family commitments and problems. But feeling so great to be her daughter and proud that she is my mother. Whatever I am today is all because of her great attitude. What a kind of protection these mothers give us?

Oh God, even you will fail in front of mothers because, as god you know to create but Mothers they make people to live. The reason why I said they are the ultimate god in the earth is because they know the pain of having a kid, how difficult it is to deliver a kid, how difficult is to take care of the kid – everything seems to be difficult but they do it with a SMILE and they over rejoice it.. How is it possible?

I know as a daughter how difficult I was to my mother and even after 37 years, she treats me as like a new-born kid. Only my mother can think like this. I am so blessed to have you as my mother and I am so blessed that I know the value of my mother and Amma, you are so blessed to know that your value is being noticed when you are alive.

I know I would not have been to this level if I have not enjoyed your love. People around me regard me and my love as great, but all my love, care and concern, I have got it from my Mother. All my fame and name is dedicated to my mother and I have to consider two more along with my mother, my Granny (Mom’s Mother) and my Chithi (mom’s younger sister).

People who know all the three will say that I have all the good qualities of these 3 great women. I really admire these 3 women from my family and I don’t think I can give more credits which influenced me to be of what I am today from outside world. I do have all the negatives of them as well (hehehehe), its obvious when we feel someone as idol, we will have all the plus and minus of them.

Love for my family, Care for my family has come from my Chithi and Love for the stranger, care for a stranger from my mother and to live a selfless love in life from my granny. I feel I am so blessed to have such people around me.

Chithi, I know I have the anger or being fierce to our family like you, but only those who know us closely knows that the anger whatever we have is because of our love towards them.

I have to say about boldness, all my friends used to say that I am very bold, but I used to feel that I don’t even have 10% of my Chithi. What a lady she is…

When I look back about her, the way she used to carry the weights like anything in her bicycle. As a lovely mother, the way she used to take care of the family and the way she was taking care of my Chitappa when he was sick… I don’t think anybody can do it. He used to fall sick in the mid night and she will take him to a hospital in her two wheeler in the mid night.

My friends used to admire me when I help others and it is not developed by me, it is in my blood and I got this from my mother. I have to feel proud that my mother used to do it in spite of having 3 daughters and I am not like her. I do because I don’t have any other commitments for me.

I used to feel that I will be missing my granny after her death, but I know that I don’t miss her because she is in me. I have great strength from you. I do miss you granny only during the festivals. I know I have not celebrated any festivals in the last 3 years.

In this selfish world, I have seen people with personal favorites and personal attention only for their family. Here the family means the first relations (parents and siblings) because in my dictionary when I say my family loves it includes all my first and second level. When I say that my family has high respect and love for me means more because it is not only from the first and second, it includes the third level as well. All of this is because of the above three lovable caring and adoring personalities.

My Granny, she knows only to love people. She doesn’t know these worldly treasures. She has spent all her life in dedicating to her own people and to strangers as well.

I learned only a few things from my mother just by her earthly treasures of mine, her thriftiness and it is really amazing how much things cost back in the eighties, her deep empathy and compassion for people. She never used to think about her other than thinking about her daughters and her family.

When it comes to the society,  She never met a stranger, and was always eager to flash a smile.  When I smile at a stranger, I will feel that my mother will act so.

Although I never really got to have the touch of my mother in life for long time when I was a kid, but I felt her love and care, she was always at all my events. Whatever I do now, I know I can feel her touch in my life. If I miss my mother’s touch, then definitely I will have the touch of either my Chithi or my Granny.

Thank you Amma for giving me life, Thank you for guiding me without pointing my mistakes, thank you for your support in all my bad times and thank you for showing your love and care when I least deserve it from you. I have to thank you all through my life.

Chithi, Thank you for being an inspiration to me and making me as inspiration to all my friends. Thank you granny for blessing me, protecting me, and loving me always, even my mother would have felt bad of me at certain point of time, but you are the one who would not have felt bad at any point of time.

I know all of you have been successful in guiding me but I have not shown any honor or respect or love or gratitude for the support what I have received from you all. A mere thanks will not be enough but to show my love and care for you all through our life.

I never felt bad for leading a life without commitment, but when I write about the leading women from my family, I really feel bad because if i would have got a daughter, may be I can make all these great women to feel more happy and to guide my daughter with what I have learned from my granny. I feel that all my good things will die with me.

I will never forget all the good deeds learned from you all and hope to be like you in my next birth. I have seen the Heaven through these angels or the god’s of earth.