Tag Archive | friend

இவர்களும் மனிதர்களா?

friend-end

தந்தையிடம் சொல்ல முடியாததையும்

தாயிடம் பகிற முடியாததையும்

சகோதரனிடமும், கணவனிடமும்

சொல்ல முடியாத விஷயத்தையும்

அனைத்தும் சொல்லிடுவாள்

நண்பன் அவனை

சகோதரனாக எண்ணிடுவாள்

இவனை தன் நண்பன்

ஆயுள் வரை நட்புடன்

இருந்திடுவான் என எதிர்பார்ப்பில்

துரோகியாக நண்பன்

மாறிடும் நிலை வராது எனும் நம்பிக்கையில்

தன் மனதில் உள்ளதை நண்பனிடம்

சொல்லிய மன நிம்மதியில் அவள்…

தனக்குள் இருந்த மனபாரம்

குறைந்தது எனும் திருப்தியில்.

துரோகியாக நண்பன் மாறிடுவான்,

ஒரு சிறு விரிசல்

அந்த நட்புக்குள் வரும் நேரம்

சகோதரனும் சாக்கடையாவான்

தந்தை என்றுச் சொல்பவனும்

சிந்தையில்லாது மாறிடுவான்

நட்பும் உடைந்து போகும்

சுயமில்லாமல் வருவது

ஒன்று மட்டுமே இந்த பூவுலகில்

அன்னை என்பவள் அரவனைப்பு மட்டுமே…

இவை அனைத்தும் இருப்பது

பேதை பெண்களிடம் மட்டுமே ! ! 

Advertisements

Thank you All (2014)

We are almost in the last few days to end the year 2014 and eagerly waiting to welcome the year 2015.

It’s time for me to say “Thanks” for the wonderful people who crossed my life, whether a stranger who said thanks from his bottom of his heart for just giving him a change for 100 Dhms, or the security who has seen me while going for walking to say thank you for giving the confidence and smiles whom I have not seen before or after that conversation.

I have to say thanks to God for giving me the pleasure to touch someone’s life with my smiles. Whether I am tensed or fed up with life or frustrated with a friend or with my family, I try to get rid off my pain with music and with my smiles. sometimes yes with tears also, but those tears doesn’t take away the pain but it ignites more fire in me and it makes me to do the weirdest things.

I have to thank Face book because with a stupid status message my pain or the stress is getting relieved, irrespective of whether the concerned person sees it or not.

I have to thank Face book friends who are a great supporters, even though I have few who gives pain in FB, but I take it as a sweet pain and I have given the rights for you to do that with me :-).

I have to thank for the wonderful friends(entire team) that I got with the working environment who were feeling more than me for the humiliation or for the personal pains. Thank you guys for being there for me for the most important time of my life.

I have very good friends from Pakistan, who are there in my life even before coming to UAE. We are from two rivalry countries, but we never had any sort of rivalry kind of communications and both the teams felt that they so nice and sweet people and we know that we are being used as a force of threat for the political benefits.

From the working environment, I used to keep hi and hello relationship only, but I realized that what kind of support that I have got from you guys during my exit only. The way you all said that journey with you all is not an end, but a beginning. I really enjoyed, enjoying and will cherish those small tiny moments what we have shared in and out of the clients place. Thank you for the support and the Gully Tea times, I will cherish these moments forever.

 

Life is beautiful, nevertheless to say thanks to you, because you are going to be there to say this each and everyday irrespective of where you are or where I am or what I do. I have that much confidence in you that this will never break till we are alive.

I have to say special thanks to you for being with me at the worst time of my day and made me to feel relaxed, smile when I was not able to control my emotions. I have to thank you for those special words “Love you loads of dear daughter and I want to be always there for you whenever you need” which was like a rebirth for me on that particular moment. Those words were like an angel coming with handful of water while wandering in a desert. If I would have got a hug from you, you would have seen the emotional and sensitive side of me. I sincerely Thank GOD for introducing such a lovely and caring mother in Dubai.

Thank you my dear friend for being with me as always during the entire tenure of my working experience is really awesome and thanks for being dare enough to question your boss or to say that they did something wrong thing. When the entire team used to say that I have a special bond with you, I used to deny it and say that she is one like you only, but now it’s time for me to say “YES” it is.

I have to thank you for the sweet little innocent girl who doesn’t know what is happening or who cant even understand the pain what I was going through in the recent time,  was consoling me by asking me to go back to India or shall I arrange a visa for you in a different country…

I love it and want to say that this is the height of you innocence and want to say that I have the ability to stand on my own leg and to keep up my words as promised to you.

I love you sweet heart for the way you are the way we maintain our relationship so strongly but without any communications, I know that I miss you every now and then, but you don’t because you are always with me :). Thank you for not leaving me and for being with me.

This Special Thanks to the one whom I adore as my Dronacharya in all the aspect of my life (Professional and Personal), dedicating the year 2015 to Drive as per the aspirations what you feel that I could do in my life. Thank you for that Motivational words, ” I know you are good Rider, but I want you to DRIVE”, Only you have the privilege to say this and I will take it as Guidance for the changes what I am foreseeing in 2015. Thank you for being there for more than 9 years. Dronacharya – I am learning it.

I have not mentioned names of anyone here but I know for sure that you all know that whom I am referring to, that is the bondage what I have with you all.

Wishing you all a very Happy NEW YEAR 2015.

Tons of Love,

Tons of Happiness,

Tons of Joy,

Tons of Care

Tons of Health to enjoy the above all be with you.

Will continue the thanks for the year 2015 with new set of people, but you all will be there as part of my life forever.

Interesting Conversation

It was quite an interesting conversation between my friend.

Friend: Why you have to suffer like this ? what for you have to grieve like this?

ME: what happened? I am okay

Friend: Hey I am seeing you for the last 3 months and don’t tell me that you are okay, Do you know what kind of life you are living?

Me: I don’t understand what you mean, but I am okay.

Friend: Hello ! ! you are living like a dead body, do you know  what is a coma patient? A patient who doesn’t know what is happening around her. You are like that. You are sleeping, getting up, ready to work, coming back, eating, again sleeping but without any feelings of living?

Me : May be you are right, I don’t know what to do and how long I have to be like this also?

Friend: I am serious you look like a coma patient and you need to come out of your tragedy or pain. what for you have to suffer? Life is once and live it happily and enjoy each moment.

Me: (I smiled with tears and told her that it was my favorite words not for others, but for myself. I will not take anything as so serious to affect my happiness, but now I am unable to do anything. Somehow I am working and in my work am sincere and dedicated without any problem.)

I can’t hold something which gives pain to me in my heart, either I will throw them out or I will forgive them, but now I am unable to forgive myself.

Friend: Oho common, why you have to worry for a rotten apple? If someone gives you a rotten apple, will you try to eat it? Think your problem also as a rotten apple and throw it away. Don’t hold it and take the pain all through your life. Life is only once. Remember this.

Friend : Hurting someone or getting hurt by someone is part of life and holding it is like not ready to give up. When you can forgive the others, why not yourself? Love yourself most and all others less than that.

Me : I was loving myself most. You don’t know anything about me, whatever phases I have crossed in my life all is because I loved myself more than anyone else. Apart from love, I give respect to others feelings as well. When I can’t go ahead with them, I used to tell them that I can’t do this and it is better to part than to continue in a painful relationship.

Friend : So what is bothering you now? you are not a kid to get affected to this much?

Me: I am not but may be because of some childish character i got hurt

Friend: Oh leave it, dont hold grudges dear, it is not going to heal you.

Me : grudges, I can’t have it for her because I love her more than myself

Friend : You have to be happy that you learned something from this relationship dear.

Me : yes, I learned a lot, that I can go to this level.

Friend : It is good to give up something for someone, but when you know that the person is not worth of it, it pains and you are suffering in that pain.

Me : No, I am not suffering because of rejection, because I don’t like to hold someone in my hands when they want to fly, I let them fly.. After few rounds, they will come back to me. I have seen that. nothing can be done by holding whether with love or even the grudges.

Friend: You have to feel happy that you could give up everything for someone.

Me : Yep, I know for sure that I can’t give up even 1% of it to anyone for any reason.

Friend : That means she is special and you felt that it is special. now you are not able to give  that special place for her because she did something wrong.

Me : not really, I still have the same place for her, but it is little complicated story, which Idont want to discuss and I want to forget.

Friend : Only thing I can tell you is nothing can bring happiness only you can bring happiness to you, ofcourse if someone special has done something, it really pains, but don’t kill yourself like this. You have a long way to go and enjoy your each moment. Don’t think about anyone who has spoiled your happiness.

Me : If so I can’t think about anyone dear, at any point of time, all the people whom we come across would have created some painful moments. Whether the pain or the happiness created by them is the thing values more. I know I have spent more time with pain, but still everyday that pain is fresh for me. I think tonite is the end of this pain, but again the morning dawn wakes me up with the same pain.

Friend : if you live like this, you will be no where in the world.

Me : already I am no where and I don’t have anything special in my life.

Friend : Don’t make me wild.

Me : I am sorry, can we talk something else? ( Tears were flowing like anything)

Friend : I am sorry, Cry and let it go, I don’t know what is your problem, but you have to come out of it or talk to the one who created it and clear your pain.

Me : Everything is as per god’s plan. We met because of destiny and we don’t know how long we are going to be in this same apartment, I will try to be cheerful at least in front of your eyes. I am in a  different world and my world has only very few people in it and I live in that dream world. May be that’s why you are feeling that I am abnormal. Yes I am and be happy and enjoy your nite, good nite catch u later, I have to sleep.

Friend :  (Let god help you to come out of it) Good nite

 

My Best Friend – Letter

First let me thank you for sending such a nice mail. I really appreciate the way you have drafted it. It was so awesome. Unknowingly you would have been a reason for my demise. The way it was written, I was totally collapsed, I lost all my values with that mail and I lost my respect at work because of your mail. It was a harsh mail when I read it for the first time. I was not able to concentrate on anything, because I got it from you. If I would have got it from that bitch my response would have been different.

I was shocked to receive such an email from you my dear, I feel that you also don’t know what is love? I just want to say you that you weep for your mother even after one year of her death and you should not say that love is more or over love. What kind of love is yours? Is it over love? No it is just love, for few it might look like over love. It will not happen with all. 

After reading it for 5 times, I felt that how nicely she shared her feelings. That is love my dear. I was feeling that she has the guts to say what she felt unlike the other female who was keeping it in her heart and sharing it with others about me.

Just for an example, I am taking a dog. We have so many street dogs, do you think we will go and hug all the dogs??? We will hug only the pet dog or our favorite dog only. There are so many in the world, we will not love all of them equally. When some other street dog comes near our dog we will hit the street dog. It is not because of the hatred of the street dog, it is because of the love for our pet dog.

Love will be shared based on the person to person only. I can’t love you like her because the way she has shown her fake love to me in such a way that it is true and I trusted her love as real and true and the way it has gone deep inside me, I have to die every day to kill that love for her. I feel ashamed to say this, but that is the fact. Now I am so scared to live my life and each day goes like a year for me. My love for her kills me and my hate for her will make me to kill her. I am in between my love and hate for her. If at all as a friend if you want to do something good, pray that I should not see her in my life time.

In order to experience everlasting love in life first we need to figure out what is missing in our life and then fill in the gaps. I know very well that people fall in and out of love because they expect their lovers to be everything to them and do everything for them. Am I showing it to DD? I don’t because I know what is she and where I have to keep her?

Is it the mistake of the other or the mistake of myself, because the time what I have spent for her is highly valuable time for me leaving all my priorities is not for time-pass and I don’t need her for my time pass. Neither I need her nor SH for time pass because I don’t have time to waste, all my time are golden and I spend it so beautifully even though am alone, I never felt alone because I know how to make myself happy without depending on others.

If she wanted time pass friendship, she will get many in the world as she was doing with one more friend of mine. A cheap local third grade people are available only to chat with women and these kinds of people are only for those third rated time pass people.

As you used to say I have great talents to pass the time without spending my time and precious feelings with someone. God has given the gift of love, knowledge, intelligence and to be happy when I am alone and to make others happy and smile from heart.

Moreover I am not like the normal stupid women who dwell in dreams, I make the dreams to come true. I dream only one thing which I made myself that it can’t come true in my life.

I have priorities set in my life, Monday I have to read something to ponder, Tuesday is time for me to listen my favorite singer songs, Wednesday I read about spirituals, Thursday’s are meant for special prayers and Friday’s full day rest and Saturday’s are romantic and Sunday fun-filled with family. Most of the days I plan well before as I don’t need to think that how to spend this day?

When I start a day I will not feel that how I am going to end this day because I start with an objective. My day will make at least two people to smile. I don’t depend on others to make me smile. From morning till late night, I will have busy schedules and I will have so many people around me waiting to listen to me and to hear from me.

Without anyone in my life, I can be happy. Even without internet, TV’s I used to spend my days happily without coming out of the room. Without food, only with water I will spend days with books and my laptop. So no day is bad day and I never regret for being single and I am proud to be single.

I really don’t understand the word single as well, because I have a lovely family behind me to support me in all I do. My mother, sisters, kids and a lovely second level and third level relatives are there. Everyone knows me very well and the way I am. Above all my family, I have a big circle of friends who are always there with me in all my ups and downs.

In my very big circle of friendship, I don’t have any regrets at all because I don’t make them to spend their time for me. I spend my time with the way they need it. When we do that, we will not have any misunderstanding. There is no expectations and I don’t need to cry for anyone. Only she created all the expectations by pinging from morning till night.

You can take yourself as an example. Do I need to worry or to feel something wrong to say directly on your face? When I call you for a dinner or when you call me, what we say, if you are comfortable, then we will go. Hey in any relationship choice is made by the two people not by one person.

If you know how to keep up a relationship, then you can fall in any kind of love. If you don’t please don’t spoil another’s life. For me I  was so depressed or felt so bad because of the loneliness created by that fool of an ass.

I never started any kind of relationship or friendship with her, she was the one who used to say good morning till good night. She was not feeling that time that am not her boyfriend na? what all nonsense she has shared with you?

During first few months she was very happy to start the conversations, to keep updated every now and then was it okay for her?

In spite of my busy schedule, I have spent my precious time with her and for which she has given the bad treatment. I don’t need to curse her god will handle her in all the possible ways because I trust in god.

It is really easy to start any relationship my dear friend, but it is very difficult to support it. She was the one who made me to start my days with good morning and good nights. Neither she was my gal friend nor was I her boyfriend. What is the need for her to say it? It becomes problematic only when the other person fails to meet all her regular activities.

Even after 3 days she will not answer and how do you want me to handle? After 3 days, if I ping she will say you didn’t ping, so I didn’t ping you. If I ping next day, she will not respond. I think she needs a treatment. Because it doesn’t look like a normal person. May be she is single and want someone in her life to spend her time. She is single means after marriage she is single and she is not able to spend her time with her husband, maybe that’s why she wants more and more people around her. May be she thought that I will not come back to UAE and decided to move out and started new friendship with others. That is also a passing cloud friendship for her and she will talk with all men and women in same way as she was doing it with me.

As I told you, with lot of people around me, I have not spend even 20 dhirams for my mobile phones. I never used to call anyone and mobile phones are only for my personal use. Personal- it means only with my family. I don’t use it with anyone and I do worry about a lot to spend on mobile because I don’t like it. Even my friends from India, they used to call me and I don’t have the habit of calling from my mobile. If I am in my room, then I will use the internet to communicate with all of them, it includes my mother as well. She will not allow me to talk over phone saying that you are earning by staying away from us, please come in online.

I have a dream of achieving everlasting love and I create my own life crowned by hobbies, interests and beneficial passions. This makes you a full lover when you enjoy a complete, interesting life on your own. Create a world of your own. And to my list I added forgiveness. It is always healthy to forgive while you can, disappointments and sadness is a part of life. That was the biggest mistake of my life with her. If I would have avoided her with the first instinct, I would have been a better person now instead of feeling bad about sharing my love with a pig.

Some stupid’s will play with our feelings and we should not entertain those stupid’s. This is where I failed to understand that this is part of passing cloud. I know she is stupid, but I didnt feel that this stupid is playing with my feelings. I didn’t realize that this is a rail sneham. We will meet so many when we travel in a long Train journey. They will be caring for us, when we get down for a tea in a station, they will be worried whether we will get into the train or not, it is may be or may not be out of love. We can’t consider these people as our life-long friends. When we leave the station, we will say a bye and that’s it the friendship comes to an end there.

I guess I have some as friends from this kind of train journey as well. I have some as unknown people, I know them only through my emails.

I can’t forgive her for whatever she has done in my life. I can forgive her for playing with my love but not with my professional life and for playing with my friends and their family. Do you think it is difficult for me to throw this bitch after knowing her real color? When I can avoid talking to my own father who is staying in the same house for years together, it is not a difficult for me to do anything.

Some people find it hard to forgive their partners especially if they happened to catch them cheating on them. The way I was being cheated, I don’t think anyone can forgive her for the way she played with me. But I forgive her for all her mistakes. I can’t forgive her for sharing it with her boss and the way she shared it with you or with another B*****d. What is the need? whatever it is she has to communicate it to me. There is no need for her to talk about me with anyone.

I am of a person who gives personal relationship counseling to my family and friends and she made me to feel that I have to consult some psychiatrist. The way I lost my respect in my family, I can’t forgive her for giving me that pain.

To find a smooth sail in your love life you have to learn to forgive and move on with a clean slate. Accept changes when they arrive instead of fighting the reality. I have done it to the core with her feeling that she is playing, she is doing it unknowingly and even when she said I have done it to get more love from you, I asked her did I disappoint you? When we hear someone is doing something knowing that it will hurt us, even then I asked her the above question even though I was hurt very badly because she did it purposely.

In life change is inevitable. At one time you will be loved, dumped, married, you will have children, become sick and die. You should acknowledge the happenings in life and move through them strongly. No matter how settled you might be it is good to know that things can change in an instant.

Always accept the unexpected. Always find happiness in what you have and be grateful to own what you have. It is a great secret to everlasting love.

Despite the greatest fear and uncertainties of the unknown, when the inevitable things happen you will look back on the good old times and wish that you had been more grateful when things were more colorful.

To enjoy your love life you should give thanks every moment and learn to appreciate the small problems and to forgive the one who hurt us. We experience all this because it is unknown to us they can get worse and sometime probably it will.

To experience how it feels to have everlasting love, we have to create time for each other. Many people who are unhappy keep on postponing time to be together. As busy people get caught up in the many and demanding daily activities and forget to get time to live for today. Neither it was destined to be everlasting nor it was true from her. I failed to understand that her real color during the initial days and for which I am suffering and I will have this pain of hurt till I die. If I do some harm to her, then I can live peacefully, but doing harm to her is like killing myself. 

It will happen to me and you or with everyone. There will always be more laundry, more house chores and more errands to be carried out. To live life to the fullest we have to stop at some point and take time for ourselves and for each other too. There are many duties waiting for us and not .

The precious moments we count in life are achieved by creating time for others against the much pressure of work, busy schedules and with heavy heart, painful situations, with lot of tears and cries. It is not easy to create such short and fleeting moment’s every-day to enjoy everlasting love. It will not happen with everyone also. I did it but she made everything to feel like I have been in garbage. I am feeling that I spent my one year of time with a pig in drainage.

Today is the only gift we have in life and I live like there is no tomorrow. But she made all my tomorrow’s so bad and fearing what will happen tomorrow? Fear of life was given by her and she has to face the punishment from god for giving it to me. My sincere prayers to god is I should not punish her and you do it. I have shown my love and for that I have to punish myself. I am doing it, my love is getting killed inside me. 

Full of Roses or Thorns

Full of Roses or Thorns

I was screaming within myself why I have to face this life and it is like hell and I am unable to pass even 1 second and pass each second is like one day for me and it is so challenging. It is really so painful to spend each and every second in pain. Why did god give me this painful life? I never felt this kind of hell in my past bitter experiences, I have taken all pain with smiles because I considered everything as lesson of life and I never felt that I am under the bed of thorns even though those were really thorns.

Now what happened to me, why did I became so soft, so weak and I started feeling. I was literally crimping about my current situation and how my life is with full of pains and started feeling that I was the happiest person and now I feel that I am the one who is feeling the worst in life and that too because of one stupid female.

Whatever I do went wrong and whatever I think also goes wrong. Whoever come and passes by me was ready to spit on my face than to help me to get up from my difficult situations. Everyone was taking advantage of my weakness and started playing with my weakness and my anger towards this female is growing like a mountain because of the way she betrayed and cheated and spoiled my name in all the phases of my life.

I know that life can’t be full of roses only but I used to feel those thorns also as a rose and with a bright smile I will move ahead. Life is always with thorns only. It is very difficult to find a person who has not seen any thorns in his bed which is full of roses. We will never find one like that. I know that life would have been monotonous if I don’t find any challenges and leading a dull and dingy life. Only by facing the challenges and overcoming them only we have to lead a fulfilling life.

I can correct it only by one way, my attitude only. Last year I wrote about attitude and the same way I thought only my attitude is killing me.  She became close to me with that article which I wrote about attitude. Anyone can be the reason to spoil my happiness, but only attitude towards the incide is going to repair it. I want to live and lead my life more happily infront of the other person.

Neither I need to show my love nor my anger to this female, just I said to myself, life will bring in more b*****s and b——s, just tell them that you don’t need them.  Even though I understood her real color, I was unable to give rest to my mind in a feeling that I may be wrong. But all her behavior and attitudes showed that I was correct in recognizing her and all characters, mischievous behavior were against the basic ethics of humanity as well as religion aspect. It will be painful for few months or few months. After few months of time, I might look back and laugh at myself and see that all my problems were like the water on the grass and it went out of our life with the rays and shine of the sun. It is not as I see like a mountain.

Life will always have challenges – I used to have a mindset that life is full of challenges for everyone. Either we will fight with the society or with the working environment or personally at home or any struggles with friends, strangers. We have to struggle it out in all the faces if we want to come out of it. When I was earning in 3 digits, I was thinking 4 digit salary will make me happy, when I started getting 4 digits salary, I thought with 5 digits salary I will be very rich and after getting 6 digits of salary also my life was the same and then I realized that it is not in what we get, but it is in how we see it.  I know I have been so happy even without single penny in my wallet and no credit cards, no money still I was so happy. Challenges will always exist in our life.

When I had a fight with a Nursery school friend, I avoided him for and I don’t think after that I had any word with him. Then I thought I will not have any more friends in life, but I got so many friends and almost all of them were very good. Because I know that I should not let anyone to enter into my life more than myself.

For me any relationship with any scratches, I can’t take it easily. It is very difficult for me to handle anyone with little pain or hard feelings with them. It is better to avoid them than to show a fake smile at them. Till the time I fight and resolve it, I can’t be natural or true to myself.

I know we can’t be so strict in any relationship or without any scratches we can’t move ahead as well. But that’s my basic character, without clearing the misunderstanding or any itches or ill feelings, I can’t be normal. I will feel that I am cheating not only myself, but also the other person which is not possible by me. I can’t expect the other person to be like me.

When I allowed someone to enter into my life for the first time, it was hurting more and after 10 years of nice relationship, when it was broken I was feeling life as terrible. I thought I will not allow any other female to be so close in my life. But within 3-4 years someone entered so closely and damaged it more than the previous time. First time, it was so intense because the time what I have spent with her was so high as it was 10 years and at least we had a reason for the breakup and patch up.

Now neither I have spent much time with her or I don’t have any reason for the breakup nor do I wish to go for a patch up. Up to me, broken relationship will always have the scar and it will always hurt, it is better to let it go, instead of holding it. Moreover those who deserve or to be considered in any relationship will not give that pain or will not break the relationship for any reason.

I sleep in a bed full of roses only but the thorns of the rose are not in the bed, it is in my brain only, because of the hurt and pain. Human psychology is to hurt the one who hurt you and I am unable to kill that bitch in reality. I am scared that knowingly I should not do any harm to that bitch.

The More challengers we face, the more successful we become – That was the secret of my success and I was trying to drown in this problem… What a stupidity of mine? The one who did the mischiveious things in my life should feel bad and die each day instead I was dying. Why sould I go down because someone cheated me?

It is true to great extent that difficulties come for a reason, for me, I know the reason also, but why always me is the question will come when we face the problems or struggles in our life. When we feel that we are being cornered or ill -treated or misbehaved or betrayed or cheated by someone then we will always feel that we are in miserable conditions. It was not easy to take it because I have given that much attachment to that person.

When we feel that our life has become so serious then we should not consider all our problems as serious. We have to take all the problems as a game only. Life always has various states of games and it varies for every individual. For each and every person overcoming each challenge, she becomes mentally ready for the next one and in between life gives her greater gifts or pains for overcoming those challenges. Normally we go to another level by extending our comfort level a little more and deep so as to test whether we can overcome this or not.

Every challenge is an opportunity. From every challenge a person give the following opportunities, personal development and a lesson for the life time, and other one financial success.

When you move on with the challenges, you have to think that the direction of the challenge leads you towards the success of learning a lesson or to the development of your personality or it should take you to the growth of accumulating your wealth. So it’s a real challenge to spot these opportunities and to cash on them thus leading to personal and material development of one self.

Most of the times, time will teach you what you have to do and the best way is to recognize an opportunity in adversity is to get guidance from the learned personality or those who have overcome similar problems or with your own mentor and learn from the people who have been through your path. They are your best teachers. It is not easy for each and every-one to get time to read books, to listen to audio tapes from personal development experts can go a long way in helping you.

The important part of learning in life is to put whatever one has learnt into action. Without action all the lessons learned is of no use and life has no meaning. So if you want to benefit with your life mentally as well as financially start from today to put into action whatever good or bad things learnt from life before your time ends.

You can’t reach for anything new if your hands are still full of yesterday’s Junk…

இடியென வந்த அழைப்பு ! !

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்தது….

சில மாற்றங்களுடன் உங்களுக்காக…

என்னுடைய நெருங்கியத் தோழியிடமிருந்து ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு. அவள் வீட்டில், அன்று மாலை விருந்து ஒன்று இருப்பதாகவும், அதற்காக என்னை அழைத்தாள். நீ கண்டிப்பாக வரவேண்டும், வருவாய் அல்லவா என்று கேட்டாள், நீ இப்படி கேட்க வேண்டுமா? உனக்காக கண்டிப்பாக வருகிறேன் என்றேன். தோழியின் வீட்டில் விருந்து என்றதும் மிகவும் சந்தோசப் பட்டேன் காரணம் அறியும் முன்.

நாங்கள் இருவரும் இரண்டு நாளைக்கு முன் பேசியது தான் இருவரும் எங்களது இயந்திர தனமான வாழ்க்கையில் இரண்டு நாட்கள் பேசாமல் இருந்ததும் அப்போது தான். இந்த அழைப்பு சுகமாக இருந்தது விருந்து எனக்கு மட்டுமே என்பதால். விருந்திற்கான காரணத்தை நான் கேட்க நினைத்தேன், என்னை கேட்க விடாமல் அவளோ மிகவும் உற்சாகமாக பேச தொடங்கினாள்.

அந்த பேச்சின் சுவாரசியத்தில், மிகவும் எதார்த்தமாக அவள் கணவருக்கு பக்கத்து மாநிலத்திற்கு மாற்றலாகியுள்ளதாகவும், வெகு விரைவில் அங்கு குடிபெயர இருப்பதாகவும் கூறினாள்.

இந்த வேலையால் அவளது கணவரின் அலுவலகத்தில் அந்தஸ்து உயர்வு மற்றும் அவளது தாயாரின் வீடு பக்கத்தில் இருப்பதாகவும், தங்கள் உறவினர்களை அனைவரும் அருகினில் இருப்பதால் இந்த மாற்றம் அவளுக்கு மிகவும் சந்தோசம் தருவதாகவும் தெரிவித்தாள். அதற்கு தான் இன்று மாலை விருந்து என்றும் கூறினாள். என்னை மிகவும் கலவரப் படுத்திய செய்திதான் இது. நான் உறைந்து போனேன் என்றே கூற வேண்டும்.

நானும் என்னுடைய தோழியும் பல ஆண்டுகளாக உயிர் தோழிகள். அவள் மிக எதார்த்தமாக கூறியதாலோ என்னவோ, எனக்கு மிகவும் வலித்தது. அவள் சந்தோசமாக பேசிக் கொண்டே இருந்தாள், நானோ என் விழிகளை துடைத்துக் கொண்டே இருந்தேன், மிகவும் பிரயத்தனப் பட்டேன் என் கண்ணீரை மறைக்க (மிக நெருங்கிய தோழியாயிற்றே சிறிது குரல் பிசகினாலும் கண்டு பிடித்துவிடுவாளே).

எங்களுக்குள் பல ஆண்டுகளாக வளர்த்த இந்த நட்பை, உயிரில் கலந்த ஒரு மென்மையான உறவை கொன்று, ஒரு சவப்பெட்டியை குழிக்குள் போடுவது போன்ற ஒரு உணர்வு.

என்னால் அவளுடன் சகஜமாக பேச முடியாத போதும், அவளிடம் சகஜமாக பேச முயன்றேன். அவளின் அந்த சந்தோச பகிர்விற்கு முற்றுபுள்ளி வைக்க முடியாமல், அவளுடனான அந்த சம்பாஷனையை துண்டிக்க விரும்பாமல் தொடர்ந்தேன்…

அவளாக அந்த தொலைப்பேசி அழைப்பினைத் துண்டித்தபின், நான் என்னுடைய படுக்கை அறையில் நுழைந்தேன். விம்மலுடன் அழுகை என்னை வாட்டியது. எப்படி இன்று மாலை என் தோழியை சந்திப்பது என்று நினைத்து வருந்தினேன். இதுவே எங்களுடைய கடைசி சந்திப்பாக இருக்குமோ என்று கலங்கினேன்.

என்னை விட்டு எப்படி அவளால் போக முடியும்? என்று நினைத்தேன். எங்களுக்குள் பல காலமாக ஊறிய இந்த நட்பினை அசைபோட்டேன். என் தோழி என்னருகே இல்லாமல் நான் என்ன செய்வேன் என்று வருத்தப் பட்டேன்.

என்ன செய்வது என்று யோசித்தேன், என்னுடைய லேப்டாப்-பை எடுத்தேன், ஒரு பிபிடி எடுத்து எங்களுடைய நட்பினை அதில் வரைய ஆரம்பித்தேன். ஆயிரம் ஸ்லைடுகளில் என்னுடைய தோழி என்னுள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை தெளிவு செய்தது.

அந்த நொடியில் தான் அறிந்தேன் நான் அவள் மீது எப்படிபட்ட அன்பை வைத்து இருக்கிறேன் என்றும், எனக்குள் எப்படி பட்ட பாதிப்பை அவளது  நட்பும், அவளும் ஏற்படுத்தி இருகிறாள் என்று.

முதன் முறையாக கடவுளின் அனுகிரகத்தால், எனக்குள் ஒரு நல்ல நட்பினை உணரமுடிந்ததாக உணர்ந்தேன். நான் நல்ல தோழியாக பலருக்கு இருந்து இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு நல்ல நட்பை உணர்ந்தது அவளின் அரவனைப்பில். அவளது நட்பு ஒரு வரமாகத் தோன்றியது.

நான் நல்ல தோழியாக இருந்து மற்றவரிடமிருந்து விடைபெறும் தருணத்தில், நான் போனால் என்ன வேறு ஒரு நட்பு என் இடத்தை நிரப்பும் என்று எதார்த்தம் பேசி வந்த எனக்கு அடுத்தவரின் வலி புரிந்தது, என் தோழியின் பிரிவு என்ற நினைவு. எப்படி இதில் இருந்து மீண்டு வரபோகிறேன் என்ற பயமும் கூடவே வந்தது.

எப்படி அவளால் என்னைவிட்டு போக முடியும் என்று யோசிப்பதை சிறிது மாற்றி யோசித்தேன், அவளால் என்னை விட்டு போக முடியும், இருக்க முடியும் என்கிற போது என்னாலும் இருக்க முடியும்.

எப்படி அவளை விட்டு இருப்பேன் என்று இருந்த நான், கொஞ்சம் நிதானமாக சிந்திக்கலானேன் அவள் எனக்கு பலமா? பலவீனமா என்று யோசித்தேன். பலமாக யோசித்ததால், அவள் எனக்கு பலம் என்றால் இந்த பிரிவு என்னை மேலும் பலமாக்கும், பலவீனமாக இருந்தால் அதனை இப்போதே உதறி விடுவதே மேல் என்று எண்ணம் கொண்டு, அன்று மாலை அவள் வீட்டு விருந்துக்கு போக தயாரானேன்.

இவள் எனக்குள் தந்திருந்த பாதிப்பை யோசிப்பதை விடுத்து, மற்றவரிடம் நான் ஏற்படுத்திய பாதிப்பை நினைத்தேன். பாதிப்பு என்று சொல்வதை விட என்னுடைய மற்ற உறவுக்ளையும், நட்பினையும் ஆராய்ந்தேன். இதயம் இவளுக்காக ஏங்கினாலும், உண்மையை ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்தாலும், அவள் என்னை பிரியபோவது. முற்றிலும் உண்மை.

அதனால்தான் என்னமோ, மற்ற உறவுகளும், நட்பும் அருகினில் இருந்தபோதும், நான் அலட்சியமாக இருந்தது என்னை துளைத்தது. இவள் என்னை மட்டும் இல்லை என்னுடைய அனைத்து சுற்று நண்பர்களையும் ஒரு படி கீழே தள்ளிவிட்டாள் என்று உணர்ந்தேன். இருப்பினும், அனைத்து வட்டமும் என்னை நேசித்தை உணர்ந்தேன். ஒவ்வொரு நட்பிலும் ஒரு உறவு இழையோடியதை உணர முடிந்தது.

அதனை நினைத்தவுடன் அவர்கள் அனைவரும் என் கண் முன்னே தோன்ற,  அந்த நட்பின் அனுபவத்தையும், அதற்கான நன்றியையும் அவர்களுடன் தெரிவிக்க நினைத்தேன். அந்த நொடியில் நான் மற்ற நட்புக்களை உணர்ந்தேன்.

நட்பை சிறிய வட்டத்துக்குள் சுற்றிவரச் செய்யாமல் பறந்து விரிந்த இந்த பூ உலகில் கிடைத்த நேரத்தில், கிடைத்த விதத்தில் நேரிலோ, நெட்டிலோ, சாட்டிலோ, தொலைபேசியிலோ எந்த ஒரு வாயிலாகவோ என்னுடைய நட்பினை தொடர நினைத்தேன். முடிவு இந்த பதிவு உங்களில் பலரும், என்னைப் போல் அவதிபட நேரிடலாம்.

ஒரே ஒரு நட்பு என்று இருந்தால், நட்பில் விரிசலோ, மன சங்கடமோ, பிரிவோ வரும் போது, நம் உயிரைக் குடிக்கும் நிலைக்கு வரும்.

நட்பினை சிறிய வட்ட்த்துக்குள் தேக்கிவிடாதீர்கள் ! ! !

நட்புக்குள் இவர் உயர்ந்தவர், இவருக்காக உயிரும் கொடுப்பேன் என்று எதுவும் இன்றி இருவரும் அவர் அவராக இருக்கும் பட்சத்தில் நட்பிற்கு முடிவு இல்லை.

எப்படி நம்முடைய நட்பு வட்டத்தை நம்மை பலவீனமாக்காமல் பலமானதாக முற்படுவது என்று அடுத்த பதிவினில் கான்போம்.