Tag Archive | confident

மங்கையின் துணிவு

CONFIDDENT WOMAN

என் வாழ்க்கையின்

வசந்தமென வர விரும்பினேன்

உன்னை, அவஸ்தைகள்

படபோகிறாய் என்று வேறு திசை

நோக்கிச் சென்றதனால்

பேதை இவள்  வாழ்வுதனை

முடித்துக் கொள்வாளோ??

இல்லையடா நான் வாழ்ந்து

அன்பாலே உலகை வெல்வேன்

அதன் மூலம்

என்னுள் இருக்கும்

உன்னை கொன்றுவிடுவேன் …!!!

என் வாழ்க்கை

கல்லும் முள்ளும்

இல்லாத பாதை

அல்லவே

அழகிய பாதையாக நீதான்

வரவேண்டும் என்று இருந்தேன்

இடையே இதுவல்ல

என் பாதை என்று

திசை மாறிட

எப்படி இரும்பாய் இருகிறாய் நீ ??

வேதனை என்னவென்று

விலங்கிடுமுன் வேள்வியாய்

பிறந்தவள் நானாடா !

உன்னை காதலித்த பின்

புரிந்து கொண்டேன்

எனது தவறு என்னவென்று

எந்தன் காதலது

கருமேகம் அல்லவே

நீ சென்றதும்

காற்றினில் கலைந்து போக !

இதயத்தில் எழுதியதில்லை

செதுக்கியது,

காலங்கள் பல ஆனாலும்

காதல் அழிவதில்லை

அழிவு என்பது

காதலர்களுக்கு மட்டுமே

உடலும் உயிரும் அழியலாம்

உணர்வுகள் அழிவதில்லை ! ! !

Advertisements

All men are men

I have not heard from many women saying that all men are all the same!
Well…men are not all the same at all. In fact women are much more similar to each other than men are.

All Men are Men – this means all men are pigs and when I heard this word from her, I felt it was out of care but I never felt that I can write up an article with this sentence.

What a situation, it was told by her to me, when someone whom I trust very much uttered some stupid words and I am sure that he will say that he said it in a flow and nothing to harm or nothing from heart.

When I shared this to my family(My UAE family), all of them felt bad and one of my friend told, he should not have used it to you. I was so surprised to hear those words from that gentleman. He is not of that kind of person to share feelings for others.

My beauty of life, said the above words that all men are men madam and she said it so cool and those words were so beautiful for me when it was from her.

These words were from her mouth so it is still beautiful, but the impact of words is not so great. I have taken these words because I love all her words and I want to give up all her words as articles.

Women attract men through their physical appearance. So when a man notices an attractive woman, his slayer nature automatically comes out of him and he thinks “I want a sexual relationship with her”. Of course they will not think with all women, if so they have psychological disorder.

Thus, you will most likely receive the same types of attitudes from most men, when he is in front of an attractive woman. He desires to be with a beautiful woman. If a lady is not good-looking, then these guys will tell them as friends only not as girl-friend.

If a woman meets a guy and she will not decide to have sex with him immediately even if he is very handsome, she will look in for the personality type what is looking in him (Confident, courageous, caring, funny, attentive and she will check whether the guy is a playboy or not.

Whereas a guy will not look for her personality type and he will stick for physical appearance if she is not of his personality type, he will still feel to have sex with her because of her physical appearance. These qualities are almost similar in men and women in identifying the needs with reasons.So the only reason why most men seem the same, is because they all respond the same to physical appearance. But the moment when a man likes a woman for her personality, he becomes totally different to all other men.

I have to say that all my friends know me here for my personality not as a female or woman.

I am not going to write about guys now and it is all about women. I did not know that all men are men means that all men are pigs. How can we say that all men are men?

Especially, I can’t say that all men are men because my circle is filled only with men and I have come across only good people and here and there one or two bad guys or pigs would have tried to be part of my life. But I have to say that they will be out within 1 such bad incident or the way they use their words will certainly make sure them to be out of my friendship circle.

I am a female chauvinist. I’m not going to insult or attack women. Instead, I want people to better understand that men and women are more alike than they think when it comes to sex and sins of the flesh.

When there is a need for sex, a man needs a woman and vice versa, when there is a need for the sex for a woman, she needs a man to get it satisfied.

If I can talk about bad about a guy with reference to the act of a pig, then I have to say that they can’t behave like that without a woman’s involvement. It greatly depends on how women behave in the exact way that they accuse only men of behaving: like pigs.

When I was discussing something about the a lady with a best friend of mine, she was accusing the guy to great extent and she said no harm with the lady. She is a great supporter of female and she wanted to say that this female has not done any harm other than keeping silence.

Especially it is easy for the guys to attract a female who is married, who has tasted the feeling of sex and who survives alone (divorced, separated, widows or even those who live due to situation factors).

Whereas in my eyes, if something goes wrong then woman is the culprit, I don’t feel that a guy has done something great or he tried to put so much effort to bring her close to him. It is easy for any guy to bring in a lady very close to him only when the lady allows him to do it.

It is a growing consensus in women that “All men are pigs.” Every day women complain about how men are unfaithful, lying, dirty-minded pigs, whose major blood flow spends most of its time at the wrong part of their bodies. Obviously if you dress half naked, then their eyes will go around your parts of the body. If you cover full and go with a fake smile, it is giving the guy a right to scan you directly.

When a lady allows someone to enter into her private subject you are allowing someone to touch your private parts. Then it is not the mistake of the guy and you can’t blame that the guy is a pig. A guy knows how to handle a female whether she is married or single and they are meant to be said that they can make a women weaker section. If you allow them to make you weak and then you should not cry for it.

Above all women wants that someone should like them, adore them and they need that piece of appreciation every now and then. When the one who has to adore her all the day and night is not doing it or when it is not there for the female, then they expect it to get it from others.

The Great Fact is that there are just as many deceiving and unfaithful men out there as there are because of these unfaithful women. So why it is that only the men have earned such a bad reputation and the women still enjoys the flavor of the womanhood? The answer lies in the difference between how men and women communicate with one another.

It is a known fact that women are natural communicators and we love to express our feelings openly and very often. When it comes to proclaiming their sentiments, women more than men and they are the first to sit on the panel of a talk show, or complain to their girlfriends about their failed or unhappy relationships. They will share all their good and bad with their close friends circle and try to get the support from the other women.

It is totally opposite in men. Men are not as communicative as women, and tend to suppress their emotions a lot more than their female counterparts. They will not try to disclose even to their colleagues or good friends to maintain their dignity. It is really gives them a great reputation and they don’t always communicate the problems of their relationships. Obviously you’re going to hear more from women side of the story than men.

The fact remains that just as many women engaging in extramarital affairs as do men. The only difference is that men don’t talk about their women being unfaithful. Extramarital affairs can’t happen to a guy without a woman’s involvement.

In today’s world, we can’t accuse for any sin that it is to be held responsible by a man when it is related to sex and related to flesh. In olden days, the awareness was not there and the women were not literate and they were not given any kind of freedom to express their feelings.

There was a time when a woman’s sexual desires were held hostage by her own body and society’s attack. Women were suppressed and were asked to live with conditions. That is to say that the consequences of being philandering were more severe than they are today.

In the olden days, a woman held the burden of caring for a child if she became pregnant, or risked ruining her reputation. Women were not having the luxury of abortion clinics or birth control. So once they got knocked up, that was it. There was no more hiding and for this reason women kept their legs crossed and it is due to consequences rather than moral convictions.

Nowadays, women have more scope when it comes to sexual freedom. What with birth control and the ability to support them, women’s independence has been awakened and they take this freedom is given for them to sleep with anyone. It is good that at one time kept them like slaves from giving in to their sexual desires but not spoiling other female’s life.

In ancient time, without freedom, when women were at home inside the four walls, what they know is to care for their husbands, child and to keep the home clean and to think about her man and family. What was she getting from the husband is to satisfy the needs of his physical needs. Even it was not like that to satisfy her needs, it was for the need of the guy.

But today the freedom has given to the female to get her needs satisfied through anyone and how can we say that all men are men and are all women are saints?

The society has not become a full of guys and we still believe in marriage and we live one for one conspiracy.

As women were suppressed to great extent in olden days, now the social reform has come and it is not against men but it is against the women. When a guy indulge in an extra marital affair with a woman who is single or married, then it is against the woman who is already exists in the guy’s life and she is ready to spoil that woman’s life for her sexual needs.

The number of women who have multiple partners or commit adultery has skyrocketed over the years. Men cheat and sleep around, yes, but this is what gave women the justification to call men as pigs. But now that they have caught up to us on the “spread your love” scale, they are no longer entitled to throw this in men faces alone, it has to be said for the women as well.

Earlier we were having a group of females as prostitutes and I feel that there is no such group now a day as everyone is ready to flirt, talk, and sleep with as many guys as they want. Whether it is for money or for pleasure this is also called as prostitution only.

I used to say that how a woman can become a prostitute without an involvement of a man, when the world used to accuse the prostitutes as bad woman or not to be called in the so called society as a dignified woman.

A prostitute is the one who kills her feelings and sells her body only for the sake of money which is far far better than the current happenings or the freedom of women. These women kill others feelings for their sexual needs and tries to kill many families by having an extra marital affair. Whether it is knowingly or unknowingly it is a sin and the curses of the other woman will make them to suffer like anything.

It is a known fact that men were having extra marital affairs since ages and how is it without females and they know the sufferings of other woman. How can they do it? But how is it only a guy is responsible for extra marital affairs?

In all times in the world men need sex and women need money, men has money and women has physical attraction and  to have the pleasure of money, they are ready to give the pleasure of sex to men. To acquire the wealth of the men, they are ready to give up everything including their name, fame & family.

Please before entering into the extra marital affair think about your spouse & kids, think about your second partner’s spouse and kids which can make you to feel that what you are going to do is a sin and you might not let the other person enter into your life.

Can you feel happy when your spouse says to some girl as baby, sweet heart, and darling how are you?Say to yourself that I love my spouse and I love to give them their dignity. They deserve the dignity through me. It is not only love, care but also the trust and respect what they have for you is what they expect from you.

If you said that all men are men means pigs, can I say that all women like you are pigs?

Motherhood

Motherhood is a divine emotion, an incomparable feeling. A mother shares the most beautiful and strongest bond with her child. It makes any female the happiest person on the earth, though there are many forms in which happiness comes to us but this one is with prodigious duty. This is a responsibility and not a burden but a sweet concern and very beautiful feeling of taking care, giving care, guiding the kid, making the kid to feel that they are in the safe hands.

BEING a mother is the most beautiful emotion in the world. I thanked you so many times for giving such a wonderful feeling. It is something that has to be felt. You have not come from my womb but so strong in providing that feeling, even now when I type this tears flow from my eyes.

These are not tears my love, these are the blood which I should have shed it. No matter how hard I try, I can never describe it in words. The bond between a mother and her child is the most lovely and strongest bond.

mother advice

I can’t make you understand what I felt for you or with you with words because it is a beautiful relationship. It is so hard for me to make someone understand it with words. Only those who have felt such kind of relationship can understand it and feel it.

My Life got changed completely when I considered you as a Kid. You know me that I have been the most fearless and confident person, someone who is always ready to take a risk but suddenly I started feeling scared and nervous about almost everything. Of course every child will make their mothers a weak personality, it is not emotionally weak, and it is a sense of responsibility and to provide the child all the happiness of the world.

I was never sure if everything I was doing is enough and I never felt was it over or is it all right. I was nervous all the time, what if I did something wrong to you or whether I am showing the right care for you or is it hurting you or are you feeling it as I feel or taking it wrongly or there were 1000 things going on in my mind.

It was not because that I considered you as my kid, because I shared what I felt with you and sharing that feeling with you has given me more responsibility to handle it carefully. By all means I don’t want to hurt you because of my feeling towards you. I became my biggest critic.

Of course I never felt happy with material things. But it is with the love from my surroundings, but the way I was feeling happiness because of you, words can’t just explain it, how it was because it is something divine. I realized that joy doesn’t come from material things only because of you my dear.

I might spend thousands of rupees to buy something for myself or for others but one smile from you made me the happiest person on the earth. There’s something divine about it. The way I got the ring from you, no one in the earth can make me so happy like that. Only I know how happy I was and I was praying to god please take my life this moment because I am so happy and I don’t want any more happiness in my life. Have you given that ring as gift to your boy-friend or with some stupid intention?

Only problem with me was I don’t want you to feel low either because of me or because of any reason. No matter how low I was feeling, one smile and your spirits will make it high again. Your smile became the best thing in my life.

With your smile I used to feel that all my worries vanished  and started to feel worrying for one thing that I should not give any hurt to you. I was so careful in showing my love and care to you especially because you are not a kid and a matured lady. May be the more I was careful, I gave the hurt to you but it was not knowingly and certainly it was unknowingly only. I don’t tell lies and I don’t care about anyone to tell the truth. To tell the lies only I have to think and remember everything, to tell the truth I don’t need to think about anyone and anything.

I never know that you will make me so stupid and not to feel that the only reason for me to hold you is to hear that you are happy and with your words I used to feel that you are happy or not and your smile will bring more happiness in my life.

The way you avoided me, if I would have considered you as a friend, I would not have given a room for you to enter into my circle of friendship because neither you deserve my friendship nor do you know what is friendship? You have never been cordial with anyone that is what I hear about you from your colleagues.

Your smile has given me inner strength inside me that I never thought I had. I know for sure that no one could give me that feeling in future because you destroyed my love and care. I felt that I have the energy and strength to look after you like a mother all your needs throughout the day.

During March-12, I went to India to find out the formalities to do the adoption, as soon as I came back Anantha asked me why not you fill the form now itself so as you will get the kid as soon as possible. Do you know what my response was, I told him that if I do it now, I will not be able to enjoy this great feeling and I will not be able to be true to both of them. Let me enjoy this feeling and let her give birth to her kid, and then I will go for it.

Even if I adopt a kid, I will not have that feeling now and I will have a fear only. Going for adoption is my 20 years dream and I have to fulfill it but now everything has become like a dream. How many sleepless nights I had with such high feeling for you and you destroyed it so cheaply with one word. Huh what kind of person you are my dear? I really feel ashamed to say that you are 26 years old woman who is feeling so much to become a mother. Do you know the difference between a mother and a boyfriend?

When I was there and asked you whether you had food or not, you never felt it differently or you wanted my friendship for something else. To support your boss officially to get information from me what we feel and think or something strange reasons?

I never had any feeling or felt like crib about not being able to give time to myself or about not being able to sleep well or to spend time with my friends, but still I loved every minute of my time spent with you and I can’t get that feeling for anything in the world.

Do you think I am lonely and I spend my time with you for time pass? I enjoy each and every minute of my life living lonely and I don’t pretend that I am happy. I have told you many times, I shared my wonderful time with you not to to hurt you or to get hurt. I have shared my time which I was supposed to spend with my family, friends, philosophers, my playing time, reading time, writing time, relaxing time… I don’t want my love and care what I have given you. Can you give back all the time what I have spent with you and because of you in pain now?

Normally mothers want to make the world a better place for their Kids. I don’t know what you know about motherhood or what you have learnt from your surroundings.

I have seen only the best mother and what all a mother can do for their kids. I have been brought up by a great mother and I have seen more motherliness from the people around me (My mom’s sister, granny, Gee)

They all used to protect me like a Kid even at this age from all the evil things. They are ready to fight against all the odds to make me happy and even now trying their best to make me happy. The way I have shown it to my cousin sister’s daughter, When I go to see the kid, even her mother-in-law will say, she is here, let her be with her daughter, we all will go. That is my love for each and every one and the respect what I have got from my second level of relatives is also so great for me.

The moment you become a mother, hope you will start respecting the motherliness and I pray for it to happen soon. I started loving my mother when I felt her sacrifices and the way she has done everything for me and I started respecting her even more after having the feeling of you as my kid.

All the things whatever she has done to me and my sisters are so huge. I used to think about this every day and I wonder how my mother has done so much sacrifice and was feeling how can I ever repay her for the sacrifices she made for me.

I used to feel that I will be doing it with my adopted kid and ideally I should have done all of it with the one who is going to be in my life and as my life. I have to show the entire love what I have experienced, learned and got from my mother and surroundings. I tried to do the same with you which was my biggest mistake.

I always say that my mom is the best mom in the world (Everyone will say that) but have I done enough for her? Will I be as good a mother as she is? I used to always tell her that mom, we don’t want to do anything more than what you have done to us. We want to give what you have given to us as a mother to our kids.

Unfortunately I didn’t give a chance for myself to have my own, but for sure the one who will come in my life will have all of it as the blessings. The one deserving will enter my life for sure.

Will I be as good a mother as she is? I think this is something every woman will ask herself when she becomes a mother. It makes you realize how much your mom loves you and what she really means to you and how much care she has taken in your growth.

It’s only then that you realize that the bond between a mother and child is the most unbreakable bond in the world. You are the only one who can break the beautiful relationship also. Of course it was my mistake that I felt such a great feeling through you.

Nobody can come between a mother and her child. I have shown it to the entire world when everyone around me and you wanted to say something against you or in favor of me to identify your real color, I have not allowed anyone to do for which I am paying the huge price.

A child becomes her mother’s universe and a mother becomes the child’s universe. May be I was wrong to think you as my world but yes it was wrong if you were not aware of it. I am lucky to have the feeling for you.

Whatever colors you have shown, may be god has given me this as a punishment for sharing my love and care with you. I would have been very happy not to hear even a single word bad about you and I would have been the happiest to die without  hearing anything bad about you. But god made me to hear everything, witness everything and made me as a reason from your mouth is more painful than the death of a kid. I am killing my self each second and feeling this as punishment from god.

Even after all your ill feelings, bad thoughts, arrogant attitude, immature character, playful behavior  I was feeling so nice about you and When I see a sweet kid in front of my eyes in the lift or on the road or in any mall, I used to feel if she has a kid like this, how it will be and a drop of tear comes out of my eyes and makes me to feel so bad with all your actions. At that point I have to curse you, but I will bring in a smile to myself and say you are a stupid, don’t think for her, think about yourself. I never got such a feeling with a small beautiful kids to think as my kids.

At last not the least, every mother would have slapped their kids, scolded their kids, cursed their kids but it is not to hurt them or to spoil them. It is all to make them in the right way. It happened with me as well. My mother has given beatings with broom sticks, whatever she gets in her hand, because I was so naughty, careless, rude and very arrogant.

I have the moral responsibility as a friend to correct him/her. I used to do it with everyone, if I feel that they are wrong. Your religion also says that don’t avoid people for their mistakes, and don’t afraid to correct them. It is your moral responsibility to inform them that what they are doing is wrong. It is their choice to take it or leave it.

I have done it on the road for one of my friend’s sister who was talking to a guy and scolded her on the road and said I will not scold next time, I will slap you on the road for doing such kind of activity. I know for sure that she has not taken it as like you and she is happily living and shown me her two kids recently when she met me in a park and said I married the same guy only see him he is there.

I considered you as my daughter and when I said those little harsh words to you to change your character is just to make you aware that you need to become lovelier so as you can make your child to feel that your heart is the place of heaven for her or him to dwell in. I was not wrong at all. Even then I asked sorry to you because it caused pain to you. You were not ready to analyze your mistake but you were keen to find out others mistakes.

How could you damage it with a silly word of saying it as a boyfriend? If I would not have shared it to you or if you are unaware of my feelings for you, then I can say that you can feel it as a crap or anything. What did I do as like a boyfriend to you? I am really annoyed with this word. Those guys around me are also friend only to me and how can you use these kind of cheap words?

Whatever it is all these are the answers for your husband’s question and if you have the guts share it and answer to my questions. I really hate someone to interfere in between my friends and you know what you are, tell them I gave them respect it is only because they are part of your life (Boss and your husband).

Let God show the great feeling of motherhood to you so as you will realize what you have done with me. This is not a curse, and it is a heartfelt wishes only… you will not know the difference between a wish and a curse also because you are a silly person with no feelings.