Tag Archive | children

Vision & Vision Problems

பத்து குழந்தைகள் ஒன்றாக கூடும் இடத்தை பார்க்கவும்
குறைந்தது ஐந்து குழந்தைகள் மூக்கு கண்ணாடியோடு இருப்பார்கள், இன்று எட்டு குழந்தைகள் கண்டேன், ஏழு கண்ணாடியுடன்…… இதற்கு யார் காரணம், பேற்றோர்கள் மட்டுமா? இல்லை நானும் நீங்களும் தான்….

I was really depressed to see a group of students going with specs who were just 10-12 years old. out of 8 students, I counted that 7 of them were in specs.This is not eye deficiency alone… It is a nation’s deficiency. In front of our eyes we are killing the future of our next generation.

It is really annoying issue that we don’t care about the society and the issues that are going around us. is it the kids problem or the environmental issue? I am sure that it is not the kids or the parents issue alone, as 90% of them are using glasses these days. All the ailments come to the kids in young age itself.

why don’t we give care to protect our environment…??

சுற்று சுழல் எனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை…. உனக்காக இல்லை உன் வருங்காலத்திர்காகவவது

கொஞ்சம் தேசத்தை நேசியுங்கள், சின்ன சின்ன விஷயம், செய்ய முடியுமே நம்மால்…

  1. குப்பைகளை குப்பைத் தொட்டியில் போடவும்
  2. பிளாஸ்டிக் பைகள் தவிர்க்கவும்
  3. வாகனங்களை சரியாக பராமரிக்கவும், புகை இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
  4. தேவை இல்லாமல் வாகனங்களை தவிர்க்கவும், பயணம் செய்ய பேருந்துகளை உபயோகிக்கவும். (எல்லா நேரமும் முடியாது, முயன்றால் முடியும்)
  5. காரில் போகும் போது – இன்னும் மூன்று நண்பர்களையும் பிக்அப் செய்யவும் (car pooling) (பெட்ரோல் சேமிக்கவும்)
  6. கூடுமானவரை உணவு வகைகளை வீணாக்காதீர்கள் (உணவு இல்லாமல் நித்தம் தவிப்போர் எண்ணற்றோர்)

 

 

Advertisements

Corruption

When the entire nation is talking about the anti-corruption, I am gonna to discuss about corruption. Corruption is one of the thing starts with bribing and it is not new phenomena in Indian History. Corruption is not only an Indian Phenomena but also widely spread across the world. Corruption, Cheaters are there from the beginning and there are a lot of people crucified, killed because of the corruption.

How does the corruption survive or to spread so fast?

Today we call the world as fast-moving world. we want everything fast. The reasons fr corruption could be many things like political reason, weak administration etc., which is going to say that my government is not effective.  I am not here to discuss about the Government issues or the Business needs which creates the huge corruption in INDIA.

What is the issue ? where is the issue? how to eradicate the corruption ? I don’t want to discuss on how to eradicate the corruption as there are many people started activities and talks are going on. Either they will clean or they will end up their life in the mud.

How I am seeing the Corruption? Where it starts?

Corruption starts from the home. I know most of you will be shocked. But I can say that each and every one of us learned corruption from our home and we teach the same funda to our kids and it goes on. It starts with the elders and it goes to the kids. For an Example. I want to go to the nearby shop to get some immediate stuff. I am not in a neat and clean attire or am busy with some other household activity. I want my son/younger brother to go and get the stuffs, who is busy with his own activities.

What do I do to make him to go and get the stuff?

I tell him, please go and buy this, he will say that he is busy with his work and if it is urgent, you go and get it. I will tell him please do this for me and you buy something whatever he likes.

What am I doing?

Bribing my own son/brother for my own necessity for the family. I don’t have patience to make him to understand that it is really required urgently.  or

I should have dressed up/finish my current activity and get the required stuff. I am not ready to do both the things.

Is it my laziness or understanding capacities or trying to get the things done of being eldest by showing the power and money?? how to name it?

Another Scenario :

I have son and daughter at home. what do I do with them? Always Bribing the kids. Bribing certainly not with money but with power and luxuries.

What do I do when my daughter doesn’t study? What do I do when my son doesn’t Study? I bribe them.

I don’t have the capacity to make them to feel that they have to eat or they have to study, I will simply tell them if you eat now, I will allow you to watch Pogo TV. If you finish your homework you can watch your Chutti TV.

Now a days kids are smarter, you tell them once, they will remember it forever. Instead of you telling it for the second time, they will say you want me to eat, then you should do this, I will study now, but you have to take me to Cinema.

How can I expect a cleaner or without corruption in  India when I am not able to handle the small kids?

Is it not my responsibility to make my daughter to eat food on time. Is it not a discipline that I need to inculcate in my son to continue his studies everyday as a routine.

Is it not my responsibility to give them the basic needs without bribing them?

Is it not my responsibility to train them about their responsibilities?

If I allow them to take bribe from me, am I not teaching them corruption? am I not responsible for the corruption?

If I teach them the basics at home, then they will learn the good and bad, do’s and don’t’s on their own.

I have to teach them the patience, how to avoid laziness, to follow the process, and to do anything with discipline.

CORRUPTION is not a  new phenomena, but to eradicate, we need to be disciplined.

Just that I can’t go and get a driving license in Dubai  and I am ready to wait with patience and ready to follow the process. I am ready to give up my driving passion also for the money what I have spent and I am not interested to own a car and drive on my own. I am ready to use the public transport. Why is it so? 

Dowry – Dowry – Dowry – Dowry

No to Dowry

No to DowryDowry

While I was talking to a friend a spark ignited in my mind with this topic ” Dowry system”. The curse of the dowry system comes into the mind of the father as soon as he hears that it is a girl baby. It is a curse to be born as a female in the India. This system is found in both rich and poor community.

We call the country as Bharat mata, all the river named as females but when a girl baby is born, we are feeling so scared to bring her up. The moment which a father needs to cherish, becomes a volcano, oh god, I have to save for her from now onwards to get her married. The parents of the new born are under pressure as they have to think about bringing up their little baby to brides are put to inhuman pressure by this so called society.

Dowry system – are these men selling themselves? Are we doing any barter system, barter is a system of exchange of goods or services for the goods or services. Even if it is a barter system, then the girl is going to the guy’s house with all the required household items.

I really wonder how a father do this cruelty to the daughters by giving them the dowry, jewels, car, household things?  Are these girls getting married or even we can’t say that they are buying the bride groom as these girls leave their parents and go to a stranger’s house. If these are the demands, then the groom has to come to the girl’s house, unfortunately the girls goes to the guy’s house to do the slavery, an additional servant maid in the name of daughter-in-law.

Are these girls being given justice? Do we women feel for this cruelty? Not really, we tend to take as much as we could and enter in to the new house. Till the time the women society wakes up and gives a warning to the community that they prefer to be single rather than marrying someone by giving dowry, only then we can see the changes.

Demanding cash, car, jewellery and costly home appliances and other valuables do exists in almost all the religions and communities.  Where the sacredness of the marriage lies when they do it like a business?

A marriage life that starts with such a business deal can never by happy. All the noble virtues of human beings like love, affection, sense of equality, gentleness, sympathy, kindness etc. are burnt like rotten corpses.

When you talk about marriage, talk about the capacity of the girl and guy to handle the life together not in terms of money, but interms of love, care, affection, understanding and compromises. How does the girl will get the trust of a man when he is getting handful (no suitcase full of money/no house full of money) from the girls family?

I am not articulating this in favor of women; I am speaking about this as innumerable women being affected. I am expressing this for the fathers who suffer to get rid of their daughters. I put into words to say that women are not burdens. I speak about this to bring up that the brides have feelings and they are also human and trying to motivate them by recalling their hopes & dreams.

Teach my women not to give up your hopes & dreams by giving up dowry. Is it not a great humiliation for the woman who has to serve all her time with the in-laws and husband for the sake of the family life to give dowry?

Are these fathers not feeling shame to get rid of their daughters by giving dowry? What kind of parents are you? Aren’t you doing disgrace for the womanhood?

Marriage is not taking dowry to make my daughter as your wife, it is give your love and care and make my princess as your queen, at least don’t send her as a servant.

If our guys don’t have the back bone, is it good to be with him and share or start your life with a guy who demands dowry and other stuffs to prove his capacity in the society. My dear young ladies, prove your capacity that you can live without these men.

Women are not saleable commodity and if at all also, we don’t need to pay dowry and it needs to be done by the men to prove that they are capable of making these women happy after they enter into the wedlock. I really don’t understand why should we do this crap marriage by giving dowry?

I am shattered by the way our fellow females are suffering because of these dowry system, what if even after fulfilling all the demands, if the girl has some problem or if the guy is not expected or if the guy tries to torture the girl for more money or for some reason, if the marriage breaks, who is there to support the female as the father has got rid of his responsibility, father wanted to throw his burden to other guy and he paid off his debt by giving her married to a worthless guy? Let the guy be a good person and if the guy dies in an accident then who is there to help the girl?  What will my daughter do to survive her next 35-40 years of life?

Father doesn’t have the ability to support her because he has done everything to her to get her married. Even the woman cannot tell that she is suffering because of the money what the parents have spent for the sake of her happiness. How are we going to handle the tragedies of the life faced by the women after marriage?

When the women themselves rise against the humiliation of dowry, the society would be forced to change its attitude to them. Women must be trained since girlhood that their life is not hopeless without marriage. They should be encouraged to have higher education. When the women themselves rise against the ignominy of dowry, the society would be forced to change its attitude to them

What you sow is what you reap, but if you try to say no to dowry today, it will save you and your daughter tomorrow. Give respect to the feelings of others, don’t crush the flower and try to smell it.