Archives

தனி_மரம்_தோப்பு_ஆகாது

இயற்கைக்கும் விதிவிலக்கு இல்லை.
பல குழந்தைகளோடு இருந்த கூட்டு குடும்பம் இன்று ஒத்தை பிள்ளையோடு தனி குடித்தனம்

காடாக இருந்த இடங்களிலும் இன்று ஒத்தை மரங்கள்
#தனி_மரம்_தோப்பு_ஆகாது…..

single-tree

Advertisements

PV SINDHU – SILVER MEDALIST

Badminton RIO Olympics

Gold Medalist : Carolina Marin (Spain)

Silver Medalist : PV Sindu (INDIAN)

Bronze Medalist: Nozomi Okuhara (Japan)

It was a tough fight and a great spirit shown by Sindhu and the champion gold medal winner neverthless to say that she was very aggressive. Even though she was agreessive, we could see that she was not confident but outplayed Sindhu.

Any game, we can have only one winner and today it is for the Spainsh women. Indian PV SIndhu forced to settle for the SILVER.

 

A proud moment for every Indian fan, and possibly the start of a series of great moments in the 21-year-old Sindhu’s career. Hats off to the young lady…
A kiss to the medal from the Indian, and now she flashes that brilliant smile is on her face

வெள்ளி அன்று
வெள்ளியோடு வருகிறாய்
வெற்றி_மங்கை நீ
கலங்கவேண்டாம்
பயணம் – வெகுதூரம்
இது முடிவல்ல
‪#‎ஆரம்பம்‬

‪#‎RIO_2016_PV_SINDHU‬

 சிந்து-ரியோ

அம்மா

அம்மா

என் அம்மா என் செல்லம்மா
உன்னை போல் ஓர் உயிர் எனக்கு
என்றும் வேண்டுமம்மா…

என் கண்ணம்மா
நீ என் கண் அம்மா
என் பார்வைக்குள்
உன் பாச மழை ஊற்றம்மா…

கரும்பம்மா
உன் கனிவு தேனானா சுவையம்மா
அதில் எறும்பாக என் பணிகள் நூறம்மா…

அன்பு அம்மா
உன் அன்பல்லாம் அசல் அம்மா
போலி இல்லா
உன் புன்னகையில்
என்றும் என் பயணம் அம்மா…

அம்மம்மா உன் சமையல் எல்லாம்
அமுதம்மா
உன் விரல் பட்டால்
வைக்கோலும் ருசியம்மா…

வேறு என்னம்மா
உன்னோடு என்றும் நானம்மா
நம்மோடு எப்போதும் இதே பந்தம் அம்மா…

Way of Life – Religion

I don’t like to talk about any religion because it creates rift between two lovely souls. Somehow in the recent times friends around me make me to think more about my religion, which most of us doesn’t give priority to it because we know that it doesn’t forces us to follow A to Z.

I have to feel proud of the following.

My parents – for the reason for my birth, My country India in which I was born as an independent female child, My religion – HINDU which doesn’t ask me to follow any religious rituals.

Rest of things like school, teachers, friends all came to me during the course of my life. I had struggles in all these, but to have my parents, my country and to have my religion, I never had any problems.

Unto me, the religion is just to say how to live the life and it is said as way of life. As a Hindu, I live the life as I want without harming anyone or my harmony.  I don’t discriminate with other religions and in the same way I don’t want anyone to talk anything against any religion.

I am not an atheist and I don’t agree with atheist but I believe that it is their freedom to say there is no god, yes that is the reason I love my Hinduism. More than us, those who say there is no god, think more about god to prove that there is no god.

In the recent time, an audio reached me via whatsapp saying that the Hinduism has discrimination with reference to the caste system and because of which humans are not equal.  It doesn’t say that humans are not equal, but it says that as per the desire of god, please do the work what is assigned to you. It doesn’t mean that you should not do anything above to your limits.

There is no condition that you have to follow this. If you don’t follow the reason of your birth, then there is a possibility of disaster happening around the world. When one person rebel, there is no harm, but when a mob rebels there is harm to the society.

Second thought of that content was – Muslim scholars quote a lot about Hinduism, Veda’s etc.,

Yes it is for sure that we don’t preach or we don’t ask a Christian or a Muslim to follow Hinduism or to attend some seminars or to go through any form of Hinduism.  We don’t even talk to them that our religion is the best one to follow or it is revealed by god to XYZ etc.,

Third point of it was Muhammad was the last messenger of God, how could we say this, when Quran accepts that Jesus was also a messenger of God, we might have one more to come…

Way of Life for a Human à cannot be simplified with one holy book which is for sure everyone will accept.. I have read in Quran that Jesus was a messenger of God, that means those who believe in Quran has to believe that bible was also a message from GOD. Even before the birth of Christ, there was people living and they would have followed few things as way of life. When god has created us, don’t you think he would not have created us without a user manual?

I don’t have the origin of Hinduism and there are great Muslim scholars who has said that Mohammed will be born and it is written in some Veda’s. As a Hindu, most of us would not be aware of it, but he was able to quote it, because he is reading a more on that not to find the similarities but to identify the reasons to preach his religion.

I have been asked by a Muslim guy, are you a Hindu terrorist, I smiled and told him that If I can save a Muslim family, then I am an Indian Hindu who can safeguard a Muslim family, but when a Muslim tries to attack me for being a Hindu, yes I am a Hindu Terrorist for that Muslim terrorist. It depends on you how I have to be because I give respect to you as human, if you consider me as Hindu terrorist then I have to consider you as a Muslim terrorist and tell me how I should treat you as a human or as a Muslim or Muslim terrorist? His reply was Sorry Sister 🙂

You don’t get respect, if you don’t give, and especially from me, you will not get it if you don’t give it. I work with different country people, I work in Islamic country, I love unity and peace. When I see a Pakistani, I don’t get enmity, I welcome them with smile and I want my working environment to be peace and without any conflict. We don’t enter into any political talks to make them cheap or to boost my country. I give respect to their feelings. I give respect to their patriotism, I give respect to their religion, I give respect to them as human and I don’t treat them as my enemy.

I have to give full credit to them as well, they don’t enter into any arguments related to my country or my religion or anything to hurt the sentiment of the two nation.

One thing is sure that God is one and as a Hindu, I believe in GOD and I believe that this universe is being created by god and we all act as per the wishes of GOD. Almighty is the director and we all act as he wants us to act.

Hinduism doesn’t need saviors to protect it as it has its own power to protect it. Hinduism doesn’t need preachers to preach it. It will not die even after the entire universe changes or gets converted to any other religion. It has its own power to be alive till this earth is alive. It doesn’t need you and me to make it alive.

If at all the world becomes a Christians or Muslims alone, and there are no Hindu’s living in this world, even then HINDUISM will live without any followers because it has a long history and the way it is will make it to live without preaching and protecting.

We live as human, live for human and die as human, just because I believe in god doesn’t mean that I am not going to die or I am going to get special benefits during my life and after my life.

To do good, I don’t need GOD to be with me to care, to love or to hope or to live, but the belief in god makes to love without hatred, to care the known and unknown, to hope that all human are same, and to live my life happily with a belief that there is life after death. 

Hinduism doesn’t need me to be a Hindu to protect Hinduism but I need Hinduism to protect myself from enmity and to keep myself in Harmony with others. If you can do good without GOD, I welcome you with two hands and encourage you with more smiles and happiness in me.

Religion – is for the Good Life which is a process and not a state of being, it is a direction not the destination.  whether I am a Hindu or Muslim or christian is to direct me to lead life. Important C’s of Life are Compassion, Confidence, Contentment, Choice, Chance, Cherish, Change teaches us what is life for which I don’t need to fight in the name of Religion. Change comes to those who knows to take the right choice and to take it as a chance with Confidence.

 

Happy Valentine’s Day

You make my life beautiful…..

v-day1

My goldie – when I say you as gold, I know for sure that I can’t buy you with what I have and I mean that you are really precious for me to hold and not to miss you for any reason as well. Most of the time we meet people by chance but meeting you and being with you is a choice given by you in a unique way. Especially when I was depressed with the way things were going around me. Being hurt by someone and being in love again with someone is not an easy task in anyone’s life, but even before coming out of the tragedy, you entered my life like a rocket and removed the sorrow of being hurt in your own way.

When I was about to lose my faith in love, you entered my life as a promising faith of love. Is it divine love? I don’t know what is divine love, but you are the most amazing love of my life. Success of my life is holding the love, but that success is holding you now as her strength of love. BE with me forever or leave me never or leave me when I leave this world.

Thank you for making that beautiful difference in my life..

You made me to feel that sharing everything is not as easy as I was thinking by sharing each and every small thing with me. It is really not possible for me to share in minute detail… only thing you have not told is that you breath 72 times for a minute and it is 80 now, it is less now 🙂

It is not a note to say thanks to you but I have to say thanks to you for making my life wonderful in so many ways especially managing my rudeness, my arrogant love, my adamant love for you. At times I used to think what is the purpose of life, now I know that my purpose of life is to love you and live for you. (Even thought we are not together, you live with me, I live with you and our every second goes together)

v-day2

I know our relationship doesn’t need any thank you’s but when we say thank you to each other, it really matters and this thank you means a lot to me baby because I owe that much to you my sweet darling.

I have thanked you on some special occasions; we both know it how special those moments are and the way it was said has got immense faith and love for you.  I have to thank you every day for the wonderful difference what you have given in my life and making my life so beautiful.  Life would have been so miserable without you and I mean this.. Thank you for making my days brighter and nights cooler as like you. I cherish every moment of our togetherness and wish it to go till my life ends.

Now we can’t imagine a life without each other and that is the reason that you are so special to me yesterday, today, tomorrow and forever. I can’t imagine how life would have been if you have not entered my life.

I said I will get lot of wishes on this day, but today, when I am alone without you, I realize that your wishes only means a lot to me. I realize your importance and the difference what we have in our life. Without my thoughts there will not be single minute going for you and similarly all my time goes around you.

I really want to apologize for my arrogance and it is sincere apologies from the heart. I should not behave so violently/vehemently for the one who makes my day and night so lovely, beautiful, warm and cool. You are my sunshine and the moon light.

I have seen some good friend’s love, care in my life, but wish that this should be my best and forever love of life. I love you from you means a lot and when you say that I love you, only for you makes me to feel that I am blessed. I really love you is a delight to hear and the feeling of love is always on top of the sky and your love makes me to fly. 

V-day

Happy Valentine’s Day for making my life the most beautiful …. I don’t think something else can come in my life to feel that is going to be beautiful as I feel that I am in heaven when we are together. I want to scream and say that I love you loosu naaye….

With ton’s love, with Eyes full of Tears, Heart full of Prayers comes a warm wishes for you to get well soon and to be with me forever and I promise you that I will be with you forever without breaking your heart.

v-day3

HAPPY VALENTINE’s DAY MY LOVE

நான் பெறாத செல்வமே

என் முன் தோன்றிய

மழலை முத்தே

தேடுகிறேன்  நீ எங்கே

தொலைத்தால் தேடிடலாம்

என் கண்ணே உன்னுள்

என்னை தொலைத்ததால்

தேடுகிறேன்  நீ எங்கே

நான் தேடும் முன்

என் கண்முன்னே வந்த

என் தேன் கனியமுதே,

தேடுகிறேன்  நீ எங்கே

நான் தரும் முன்பே

உன்னுள் வந்த பாசம்

எந்தன் நேசமே

தேடுகிறேன்  நீ எங்கே

வந்து விடு கண்மணியே

தந்துவிடு என் உயிரான

உன் அன்பினை

தேடுகிறேன்  நீ எங்கே

mazhalai

Life after marriage

This is one subject which I was talking with my office colleague who was from a different country and more interestingly to other nationality to say that the life changes for a Girl in India after Marriage.

Marriage is not the unity of two bodies, but union of two souls as one with more care for each other, love for them, trust in them. Marriage changes drastically in both men and women, because they started to share their feelings for each other and start living together.

The changes are for both, but it is obvious that the changes in women are more as she leave her house and enters a strangers house leaving all the happiness and freedom and more importantly the love of her family.  As like the guys, even the girls were living their life without any responsibilities and they are accountable only for their chit chats and small/big fights with their siblings.

This is one thing which the most men doesn’t understand that she comes in as a stranger and it is his responsibility to make her feel comfortable in the new house and make the relationship grow with each others in his family and to treat her as one in the family.

queen.png

How to get prepared for a marriage?

It is not so easy to get prepared for the marriage. You can never be prepared for the Marriage. It is said that you are going to marry a person and become as a new personality. You will never be able to see you in you, because that you is going to change with a knot as ‘WE’. (Whether it changes for both becomes the question of the marriage life)

It is a change process of Girl to grow as a woman, but where in we expect the girl to act as a woman from the day 1 and that is where the problems in the family arises. Whereas the guy takes his time to change and grow from a guy to a man. He has the liberty to meet his friends, dine with his friends and to continue his routines as he was before marriage.

You will not know when you will grow and how you will grow and change in the relationship and how they will grow and change. It needs time for both the woman and man to get adopted for the change.

Whether the Girl gets married at 18 or 28, irrespective of her age, she has to become a smart woman, a great home maker as soon as she gets married.

As a spinster, she would never ever thought that her life will change so drastically upside down like anything after her marriage, if so she would have prepared herself for the same.

Most of the girls are grown up as like the guys and even more with love and care because she is meant to leave the house with a stranger as his wife and need to have all her life and happiness in her mother’s house.

It is true that the girl who is a spinster has the liberty for the following.

First and foremost is leaving her house and entering to a strangers house with 100 folds of responsibilities of about which she has no clues also.  She has to leave her surname and take up her husbands name as her surname/second name which dominates to say that there is no relationship or responsibilities with her parents.

Early Morning is @ her convenience

Get up early by 9 or 10:00 AM, without any worries. If the girl is a school or college goer then she will wake up exactly 15 minutes before and get ready in 10 minutes, her breakfast along with her coffee will be ready.

For some girls, the coffee goes to her bed and she will wake up with her mothers face asking her to get ready for her classes.

After Marriage, she has to get up and make the bed coffee for her lovely husband and his family. There is no one to ask her whether she has taken her coffee. Even before the coffee shop gets over, this little girl has to get ready to make the breakfast for the family where the individuals will have their own choices.

Early Morning remains same for the guy – Either way he will get his bed coffee only change would be from mother to wife. There is no change in the way he gets up or going to bed as a man.

This morning becomes night mare for the women of India after having couple of kids, because it is mothers responsibility to get up early and to make them ready till drop them in the school.

It is a sweet responsibility to take care of the entire house members and it will become the prime responsibility for the women to take care of the needs of the immediate family members. If at all the in-laws are nice, then it becomes a sweet responsibility and she will start loving it without feeling it as a burden, but most of the cases it is wise versa and she does it only to save her marriage and to save the name of her parents.

The guy becomes needs to be more responsible if it is a nuclear family, because the house was taken care by his father and the finances were handled by mother and he was not accountable for anything at home. When he starts his life with a new girl, he has to be more sensible, responsible to handle everything.

Decision Making @ her Choice

This is one thing which the woman has to forget after marriage, she was the one who used to take the decisions be it for her day to day life or education or job. Before marriage it was only you will get affected and the actions after the decisions are going to impact only one person.

After marriage she needs to think more to take a decision as it is going to affect both of them and the decision whatever she is going to take has to be accepted by her husband and his family and at times the decisions are being dictated to her.

Increase of Patience to great heights

There was times wherein she will get high BP and fight with mother for more sugar in coffee or no salt in the food or scream with brothers for petty issues like for taking pencil or pen or cycle. When father shouts, she has the liberty to break out and cry, shed tears to bring down the normalcy at home.

After marriage, she will not have the chance to break out or vent out anything. She will be the one who used to add more sugar or no sugar or salt and there will be no one to ask permissions to use her things. This patience is the success key to the marriage wherein you suppress all your feelings to save your marriage and when you learn this Technic to suppress your feelings, the patience level increases.

It was easy for her to speak to her family members without even thinking anything as a word out of anger, but when it is after marriage she needs to think thrice before she speaks as it is going to harm her marriage life.

Priorities Changes after marriage

There was no priorities in life for both guy and girl before marriage. They were meant to go to school, enjoy their life with friends, have fun. Both of them would have been hanging with friends, working late night in the office, going for parties etc., As an individual, only friends, your job was the priority.

For the girls, needless to say that her priority changes from her to him and his family. She becomes more sensitive towards him and his family. She tries to make them as her. The you of her gets converted to him and his family as priorities. The changes of hanging out with friends very rare cases and even if they get a chance to hang around, her family runs behind her mind, family, expenses, happiness of the family goes on in her mind.

She says good-bye to her best buddies and she is ready to miss the most lovable part of her time with her friends, late night out or any tour and travel with her friends. She makes it as history and when someone reminds her then she thinks about it and say yes I was like that but now I don’t have time to think and even if she has time to think, she doesn’t want to do it as her mind keeps on thinking about this family of hers which never thinks her as one in that family.

For the guys, yes it changes but not to that great level of a woman. It changes from his family to his family with added responsibilities of his wife.

For the guys, it remains same irrespective of the family responsibilities being taken by him or not.

Become a visitor to your Parents house

You are being invited for your parents house for any occasions or to spend time with them. You are being treated like a prince in your own house which you used to enjoy when you were single and now the love becomes more but still your heart thinks about Your(his) family.

Life is beautiful today, Love it enjoy it and don’t ever think that life after marriage is going to be beautiful, but yes for sure it is beautiful with lot of challenges and changes in both of you.

Life is meant with full of change, challenge, courage,choices and compromises. Do the right choice to challenge your life with courage and to look forward for the changes what it brings to you in life with little compromises.

With lot of compromises, you can get good choice of husband who will challenge the world for you with courage and change his world as you. 

love marriage