Archives

தனி_மரம்_தோப்பு_ஆகாது

இயற்கைக்கும் விதிவிலக்கு இல்லை.
பல குழந்தைகளோடு இருந்த கூட்டு குடும்பம் இன்று ஒத்தை பிள்ளையோடு தனி குடித்தனம்

காடாக இருந்த இடங்களிலும் இன்று ஒத்தை மரங்கள்
#தனி_மரம்_தோப்பு_ஆகாது…..

single-tree

Advertisements

மங்கையின் துணிவு

CONFIDDENT WOMAN

என் வாழ்க்கையின்

வசந்தமென வர விரும்பினேன்

உன்னை, அவஸ்தைகள்

படபோகிறாய் என்று வேறு திசை

நோக்கிச் சென்றதனால்

பேதை இவள்  வாழ்வுதனை

முடித்துக் கொள்வாளோ??

இல்லையடா நான் வாழ்ந்து

அன்பாலே உலகை வெல்வேன்

அதன் மூலம்

என்னுள் இருக்கும்

உன்னை கொன்றுவிடுவேன் …!!!

என் வாழ்க்கை

கல்லும் முள்ளும்

இல்லாத பாதை

அல்லவே

அழகிய பாதையாக நீதான்

வரவேண்டும் என்று இருந்தேன்

இடையே இதுவல்ல

என் பாதை என்று

திசை மாறிட

எப்படி இரும்பாய் இருகிறாய் நீ ??

வேதனை என்னவென்று

விலங்கிடுமுன் வேள்வியாய்

பிறந்தவள் நானாடா !

உன்னை காதலித்த பின்

புரிந்து கொண்டேன்

எனது தவறு என்னவென்று

எந்தன் காதலது

கருமேகம் அல்லவே

நீ சென்றதும்

காற்றினில் கலைந்து போக !

இதயத்தில் எழுதியதில்லை

செதுக்கியது,

காலங்கள் பல ஆனாலும்

காதல் அழிவதில்லை

அழிவு என்பது

காதலர்களுக்கு மட்டுமே

உடலும் உயிரும் அழியலாம்

உணர்வுகள் அழிவதில்லை ! ! !

எழுமின் விழுமின்

vivek-strength

உன்னை தேடி வருகிறேன்

தனியாக நின்றேன்
துணை இல்லை
பணமும் இல்லை

பாசமும் இல்லை

துணிவு மட்டுமே எனது எல்லை

செயலற்ற பதுமையாய்
சிலையாய் நிற்பதில் பயனில்லை

சிரித்துப் பேசிட தெம்பும் இல்லை துணிவுமில்லை.

வெற்றிக்கு வழிக் கேட்டால்,

விலாசம் சொல் என்றார்கள்
இலக்கு இல்லாமல்

எதுவும் செய்யாமல்
எங்கும் செல்லாமல்

வெற்றியவன் என்னை வெற்று என்று

உதரிச் செல்வானே.. எதிலும் தோல்வி

வெற்றி என்பது எனக்கு

எட்டா கனியானது – எனது உயரம் போலவே 😦

வெற்றியே – உன்னை தேடி வருகிறேன்

இப்படிக்கு

எனது மறுபெயர் தோல்வி

Glorious 5 Years in Arowana Consulting

Glorious 5 Years in Arowana Consulting

I am really amazed to see myself from the year 2009 to 2014… How I was in 2009? What kind of great changes in 2014? How is it possible?

I am not sure whether it is because of Arowana or because of my Age. One thing is for sure that I am working with a good employer and probably I can say as best employer for me.

Why is it a big deal for me to write about 5 years in a company? 

Only very few know with whom I am very close to from 1994, that I hate to continue in one company or in one stream and I will not be able to do a monotonous job.  My resume also will speak about my switching careers, but it is part of life, but somehow I wanted to stick with one company at least for 3 years. My patience level with most of the companies is 11 months and maximum was 19 months, I will learn and earn and leave the company. (not matured to serve the company)

I can say that whatever I learned, I utilized all my experiences with Arowana to stick with them for 5 years. Apart from Utilizing my own experiences, I learnt the art of patience from Arowana. I have to thank them for the way they have given me the opportunities. I have shown my attitude, arrogance as like others but when it is required to show my self-respect and not to damage the reputation of the company.

Now I know that I can’t beat this record of 5 years with any other companies as I don’t have that much patience to work for long time.

I remember how I joined Arowana and it was not a decision I made to stay here for 5 years. In an anger, I resigned from my previous employer. Initially I thought to take it as break. I was working continuously without any break. Due to the market situation/recession, I was forced to take a long break almost for 5 months and Arowana’s offer was the first one on my way while I was enjoying the break. I took it to give an end to my break, thinking that I will work for 3 or 6 months with them and I will switch over. That was the opinion provided by the friend who was with Arowana at that time.

Arowana might not be a ROSE flower to smell and enjoy the fragrance but it is not a cactus. If anyone is feeling it as a cactus, please find your way is what I will say as an employee of Arowana. No one is forcing you to hug a cactus for your survival and the more you are hugging, you will feel it as pain and create pain for others. We are the plants and we make it as a rose or cactus and I believe in it, I move with that belief.

From the day of joining, I know the people who are close to me, known to me who was working with arowana, left the organization and from other companies friends also left, but I never felt that I have to leave or even I have not given a try to find a job outside. Couple of years ago I tried with one of the company in India, and that was a trial to brush my skills to attend an interview.

4 years back one of my best friends who know me since 1995 asked me about my whereabouts in Skype, I told her that I am working with Arowana consulting and am into ERP Oracle practice from 2004. To her great surprise, she questioned me, how come you are still with Oracle, I thought by this time you would have switched to SAP/Siebel or out of IT.

After a short conversation with her, she asked how long you are with Arowana, Please change your company as soon as possible. I was surprised to hear this, because one side she was happy that I am into ERP for long time and she doesn’t want me to work with Arowana. She is like one of my best friend whose words are like bible for me, I will follow her.

But this time, I asked her the reason for it. She said, the reputation of the company is not good, the more you stay with them, you are going to lose your value. May be that is one of the reason for me to continue such long or what I don’t know.

I told her with a smile in my face, company’s reputation is based on the employees not based on the employers. Arowana does well means its employees are doing well and Arowana is doing worst or bad, then it means employees are not doing well.

Above all, I don’t have any issue with Arowana and I am happy to be part of it. I will not search a job as long as I am working with them. If I feel that I have to resign from Arowana, I will do it without even thinking for a minute, but as of now I am happy. Absolutely there is no issue with the company. She knows how I came out of Singapore, in 1996, I have thrown resignation on the Manager’s face for not approving the leaves and I am still proud of that act. But I will not do such thing for sure in future, you learn from your mistakes.

There are people who used to leave the organization without giving the notice period, without serving the notice period. We do have some hiccup issues but I can manage with it. I am thinking myself as an employer as I have faced these kind of heat and I know the difficulties of running an organization. If someone wants to leave for such reason, let them go and even I will say don’t stop them.

I don’t have any issues either with holding the passport (I hold my passport) or with the leaves or with the medical reimbursements or with any other thing for that matter. There is a delay but it is a known fact and even when I refer someone, I used to tell them all these as facts and if you wish, you can send your CV.

Whatever you are reading from the consumer complaints or any other social media are based on the individual employees reviews and comments. Everywhere it is same that when you are going to leave the organization, we have to see the hatred at both the ends. No Company is good in that matter. If at all I have to get relieved smoothly or for any other reason, I have to do the needful. Tomorrow I might have to face the heat but I am sure that I will not face like others or cry for that matter.

At times companies like TCS, Infosys sends a team out. Arowana has not gained any bad name of sending its employees. Here and there they would have asked one or two cases to leave based on some comments or feedbacks from their customers.

The reason for sharing the above incident is to say that WE ARE THE PILLARS of the company and without me spoiling the name of the company, it will not get spoiled. I am trying my best effort not to harm my reputation and I expect the fellow Arowanites to do the same. At least for the salary what you get (even delayed, but still you are getting it), be sincere and faithful for what you are getting today from your employer.

Today on the day of completing 5 years, I can proudly say that I have got increments with my employer and I am happy with what I have got. The last increment was not satisfying but I don’t complain or crimp about it because it was done across the organization in the similar manner. I cannot demand more as I know what is the revenue that I am generating for the company. Apart from my Salary there are other components which needs to be considered and the profit margin will be less. I am an employee only, I don’t need to consider it, I can change my job. Yes no one is stopping me or Arowana is also not saying that “Dont Go” If I have something better than this, they will be happy to send me.

In one of the clients place, a CFO during the course of our conversation once said that Arowana has not done it properly and I asked him to repeat it, he said I have high respect for you, but Arowana has not done it well. I told him politely that whatever you are saying as Arowana implies only to me as I am representing AROWANA and how can you contradict with your statement?

In the Same Company, CEO has said that Arowana has got the best employees whereas I have not get the best.  When I heard that I am very proud of Arowana and not of that Company.

Every client will throw the bone pieces to its contract employees by saying that you will be offered here in our own payroll. When I was given the bones from the couple of the clients of Arowana,  I told them, am not a fool to join this company, which means I am at a better place.

Couple of days back, I got the chance to visit the client, one guy asked me, how is your career growth in Arowana, I said I am satisfied with my growth. When I shared my experiences, he said it is marvelous.

I always used to say that I am at a better place and if at all I wish to join some customers, I will do it on own not against Arowana. It is not an ethic to join their clients without their concern and also I love consulting. If I wish to leave consulting, then also I will get the other choices from Arowana. That is the belief and faith what an employee should have with their employers. Whether they guide me or they ask me the option I leave it to the situations.

Whether the career growth is measured in terms of money or position or the knowledge, then I am getting wise, wiser and wisest with the opportunities provided by my employer.

I may not use this knowledge after 5 years, but I will be using it for the next 5 years J

I am not a mouth piece of Arowana or I don’t have any share with Arowana Management , I am one like you who is waiting for the salary to come on expected date, waiting for the appraisals to happen and so on. I will also get the same treatment when I am going to leave the organization, but I give respect to my Employer, at least till the day I work for them. It doesn’t mean that I can write bad about the company for whom I served for so long.

As per the saying, Don’t love your company, I love my job and I don’t love my Employer but I give respect to my Employer for providing the basement for me to love my job.

When you are satisfied and content with your life, you can see happiness in anything and everything

Don’t compare a company which is in growing stage with the grown companies. If everyone opts only for MNC’s, how can we have many more MNC’s? In few years we will have some changes in Arowana also, but before that everyone will do the damage and leave the organization for their own benefits. If that is the case, then how a company can show its prosperity?

I know that I have learned in my learning path much ahead of the MNC’s. MNC’s Can utilize these skills but they can make us to learn what I have learned from Arowana.

What I sow is what I will reap and I want to be at peace. I am contented with what I have and I am happy with my employer. You can see lot of changes in me, both physically (Glowing because I am always happy), professionally I am growing matured (I have not raised my hands or voice at any one in the last 5 years)

பிள்ளை நிலா இரண்டும் வெள்ளை நிலா

காரணமின்றி இன்று எனக்குள் மரண பயம் வருவதேன்

மரணத்தில் ஓய்வு பெறுகிறோம் என்கின்ற எண்ணம் நான் ஜனித்தது முதல் நேற்று வரை உண்டு. எந்த நேரத்திலும் மரணம் என்னை மணந்தால் சந்தோசம் என்றே  கூறித் திரிந்தேன.

 எங்கோ அலைந்து பாய்ந்து திரியும் நதி கடலை அடைந்ததும் ஓய்வு பெறுவது போல இரண்டு நதிகளின் சங்கமத்தில் கொஞ்சம் அதிர்ந்து இருக்கிறேன். ஆயினும் இந்த் நதிகளிடன் இத்தனை நாளை எங்கிருந்தாய் என்றே கேட்கிறேன்…… உங்கள் சங்கமத்திற்காக இந்த கடல் காத்திருந்ததோ????

 எங்கோ பிறந்து, எங்கோ வளர்ந்து நான் காணாத் துயரங்களை கண்டவர்கள் என்னைக் கண்டவுடன் என்னுள் ஒய்வு கொள்வது கனவா?இல்லை நிஜமா???

 ஒருவராக இருந்தால் நிஜம் என்று எனக்கு நானே சொல்லி ஆறுதல் தந்து இருப்பேன்.

இருவரின் அன்பினில் திக்குமுக்காடி போகிறேனே… அப்போதும் விளங்க முடியாமல் எனக்குளிருக்கும் தவிப்பு அவர்களிடமும் உள்ளதே

 அந்த தவிப்புக்கு அர்த்தம் என்ன??  எப்படி இரு இதயமும் ஒரே விதமாய் எனக்காக??

 எனக்கு மரணத்தை வா என்று என் இருகரம் கூப்பி அழைத்திட மனம் துடிக்கிறது, ஆனாலும் மரணத்தை அனைக்க என்னுள் ஒரு புதுவித பயம் வருகிறதே…. எனக்காக வாழ்ந்த வாழ்க்கை எப்போது முடிந்தாலும் சுகமே, ஆனால் இப்போது இந்த் இரு நிலவுகளின் பெயரால் அன்றோ வாழ்கிறேன்.

இரு நிலவுகளுடன் நான்

இரு நிலவுகளுடன் நான்

அவள் சொன்னது போல்  என்னை காணும் அந்த தருணம் வரை எனக்கான உயிர் இருக்க வேண்டும்… அவளைக் கண்டு என் கண்கள் சிரிக்க வேண்டும். அவள் கூறிய அனைத்தும் என்னுடன் அவள் விளையாட வேண்டும்…

ஒரு வருடம் இல்லை என் ஆயுள் முழுவதும் வேண்டும் இவர்களது அன்பு, ஆயினும் ஒரு நாள், ஒரு முறைக் கண்ட பின் என் உயிர் பிரிந்தால் என்னைப் போன்று ஒரு பாக்கியசாலி இந்த உலகினில் யாரும் இல்லை என்று பெருமிதத்தோடு சொல்லுவேன் – நான் எனது பிறவியின் பயன் அடைந்தேன் என்று…….

Survival of the Working Women

Today I was in a mood to write about house wives, but suddenly something in my routine stuck me very badly to write about the sufferings of the working women.

It is a known truth that the women have to face problems by desirable feature of being women.  I am discussing today about the women who are paid for their employment. This article is not about the bread-winners of the family. For the bread winners there is no option, they have to work for the sake of the survival, but these women are not working for their luxurious life. There are some who are very ambitious and wants to shine in their professional life. There are some women come for work whose husbands do not earn enough or they are unable to handle the burden of the family.

Those women who are at home are not anyway lesser than the working women, but working women has to do both the role with utmost care and concern without being disturbed in both their professional and personal life. 

All the successful women in their career are through sufferings only. All our success are with great sufferings.

It is a subject which is going on in my mind for some time but now the time has come by seeing the struggles with the married women who are working with me. I wanted to discuss about those working women to their husbands and to tell them about the problems of the women who earns equal or more than their husbands and doesn’t know or don’t have time to know anything about the outside world other than the family and working environment.

There was a time where the women will choose their career like nursing, teachers, secretaries and those jobs that are in the assembly sector (routine job), wherein they restrict their career growth for the welfare of the family and to take care of their beloved kids. Now the trend has changed drastically, wherein women work more competitive with men and spend equally or more time in the working environment.

The struggle for the women starts even before getting a job; she has to start the fight for the role as the gender bias creates an obstacle at the recruitment stage itself as she is a woman.

The age-old belief of male superiority over women creates several hurdles for women at their place of work. The age differences comes in as an issue, if she is young, then it is harmful to have her within a group of guys, if she is older than also it is difficult to have her in mid of young guys as they don’t feel comfortable.

Women on the way up to the corporate ladder find it very difficult because that they have to be much better than their male colleagues to reach the top. These women are not given equal importance to climb up in the ladder but they have to give extra mile to climb up.

Once at the top male colleagues and subordinates often expect much greater ability and efficiency from a woman boss than from a male boss.  As a woman even I have the bias due to the social and psychological belief, I don’t lend support to have women in my team.  (Because they cannot stay back and work)

Working in such conditions inevitably put much greater strain on women than what men experience. These problems tend to make women less eager to progress in their careers. Indeed many of them choose less demanding jobs for which they may even be over-qualified. A woman’s work is not merely confined to paid employment.

It is really irritating factor for me to feel for them because I don’t like to feel pity for someone or for self. If at all I can do something, I will prefer to do it for them and not feeling pity for them.

In the recent times, when I see the sincere, hard-working women who are married and sufferings back home after their work or during the working hours really makes me to feel irritated and I want to become one more Kannagi to destroy these kind of men in the society.I can hear that someone saying why not as Phoolan Devi, Yes I do want to become anything to stop these atrocities, arrogance of the stupid men.

These married working women who have to almost or always shoulder the burden of household chores very well than the working environment. A woman could still bear up with these problems if she had control over the money she earns. But in most families even now her salary is given to father, husband or in-laws. So the basic motive for seeking employment of getting independence is totally nullified in many women’s case.

There are some women who don’t know what the pin number of their ATM cards is and simply they will say husband will take care of everything. I don’t even know what is their bank balance is, he handles the financial part for our family.  He should handle the financial part of the family without depending on the women’s salary is the role of the head of the family.

A woman has to work, earn, be at home on time, take care of the kids, serve the husband like a slave, are we calling this as women freedom?

When I see the husbands calling their wives to know about their whereabouts during working hours and I see some of the male colleagues receiving the calls from their house wives who are at home.  By large there is a lot of changes in the communications of a call from a husband to wife and from a wife to husband.

When it is from a husband to wife, the woman who is working has to tell he husband about her whereabouts or what she is doing without even thinking about the surroundings.

Indian working women do not get the respect they need from their male colleagues in the workplace, it is because of these Indian men who doesn’t know to give respect to their wives as a professional.

When it is from a house wife to her husband, the guy from his desk responds instantly that he is busy with work without even thinking about the surroundings. Is it because of the gender bias or is it because that the house wife is disturbing the man who is at work? Is it not a disturbance call for the working woman from her husband when she is at work?

When these husbands will realize that their wives are not given a separate cabin to discuss or explain the routine of hers from office. Even those guys sitting inside a cabin will not be lovable or soft speaking to their wives as everyone works under pressure.

Why don’t these men think that these domestic pressures in women will lead to physical and mental problems like depression and psychiatric problems?

When our gentlemen(still I am calling you guys as gentlemen for the care and concern) will realize that women also have the career aspirations?  

I really don’t understand these men, why do they want their woman to work, if they don’t trust or give them the liberty to work?  We women are not fools to spend our time at office unnecessarily. There are men who will go for playing snooker, billiards, table tennis or any other sports as part of their working time, but it will be very difficult for these men to find out such woman who is ready to leave their responsibility of their kitchen and kids and going for playing for their self relaxation or for health consciousness.

My dear gentlemen, provide your wife the comfort that she is a professional and accept that you are a husband of a professional woman. I have seen guys who never question their wives while they are at work. I really admire those guys for giving that freedom to work. It is a boon for the wives and these wives can see success in the corporate sector and it is easy for them to climb the ladder when they get the support from their better half. Even if they don’t get the support in the household works, women can manage it, but if the husbands become bitter half, then their personal and professional life goes for a toss.

Balancing the personal and professional environment is not an easy task and those who are trying to show their manliness qualities of having rights to know about their wives, please try to handle these responsibilities of women for two weeks, then you will come to know who is the stronger/strongest and I wish that wives also should start questioning these men in such a way they have to leave both their personal and professional life which is very obvious from a man, but a woman will stay stronger with a smile and say them better luck next time.

There are lots of issues that they face in the working environment which can be shared with the husbands and few cannot be shared even with the husbands not in an intention to hide it from them, but to keep them cool and happy. The sufferings of women if known to men, we think that the men will feel for it and repent badly for making their wives to work for the sake of the family.

When we can think on your behalf, why don’t you think on our behalf? Is the brain of women only has got the ability to think for men? Why don’t these men think from their wives shoes? When will this change come in place and when can we see our ladies doing their work happily without having a fear of personal life? When can I see the natural smile of my fellow colleagues without any mental trauma?

I hope answers will get in few decades with the next generation or the male chauvinism will still go on forever?

அன்பிற்கு நான் அடிமையா?

அனுபவம் இல்லாத சிறியவன் நீ, ஆயினும் அன்பு அதிகம் உள்ளவன். ஆனாலும் உன் வார்த்தைகளில் உள்ள உரிமையை அறிவேன். என் மீது கொண்ட அன்பினால் நீ அதனை சொன்னாய்…

அக்கா அன்பிற்கு அடிமையாகி விட்டீர்கள், உங்கள் ரணம் ஆறவேண்டும். இந்த அன்பெனும் வட்டத்திலிருந்து வெளியில் வாருங்கள். உங்களை காணுங்கள் சகோதரி என்றான் என்னுடன் பிறவா சகோதரன்.

அன்பிற்கு அடிமையாகக் கூடாது என்றால் எதற்கு தான் அடிமையாகலாம் என் அன்புச் சகோதரனே?

ஆண்டவன் நடத்தும் நாடகத்தில் நீயும், நானும் ஒன்று. அந்த இறைவன் கொடுத்த என் வாழ்க்கை அனுபவத்தில் நந்தவனமும் உண்டு, நொந்த மனமும் உண்டு.

நான் படித்த சோகத்தினையும் நந்தவனமாக மாற்ற அந்த இறைவனால் மட்டுமே முடியும்.

ஆளத் துடிக்கும் மனசுகள் தான் இன்று அதிகம். அமைதியாக ஆனந்தமாக, அன்பை சுமக்கும், உயிர்கள மிகக் குறைவு அதனையும் வேண்டாம் என்கிறான் என் சகோதரன்?

எங்கும் வஞ்சம், எதிலும் வஞ்சகம், அரை டன் அன்பையும், ஒரு பை நிறைய பண்பையும் பரணில் போட்டு விட்டு,பணத்தையும், பகட்டையும், பண்பாடு கெட்ட மனதோடு என்னை போகச் சொல்லுகிறாயா?

அன்போடும், பண்போடும், நம்மைச் சார்ந்தவர் மீது அக்கறையோடும் இருந்தால் எங்களுக்கு புனிதப் பட்டப் பெயர்கள் – லூஸு, வாழத்தெரியாதவர், பைத்தியக்காரர்கள்.

மிருகமாகவே வாழுங்கள், அடுத்தவரின் பசி அறியாது அடுத்தவரின் வலி அறியாது, அடுத்தவரின் துன்பமறியாது, அடுத்தவரின் இன்பத்தினையும் கொலைவெறியுடன் தான் காண்போம்.

வாழ்க்கை என்பது, சுயநலம் என்ற சிறிய வட்டத்துக்குள் மட்டும் சிதைந்து போவது தான் என்பது இன்றைய நிலை. அடுத்தவர்கள் காலை வாரி விடவும் அவர் சுதாரிக்கும் முன்னே சுகம் காணவும் கற்றவர்களே, பெரும் வேதனைகளையும் சுமக்கும் சிலுவைகளாக நீங்கள் மாறவேண்டாம், அதனை மறக்க கைகொடுக்கும் (உத்தமர்களாக வேண்டாம்), நல்ல உள்ளமாக இருத்தல் கூடாதா?

மனித மனங்களை அறுத்து சுவைக்க பழகிக் கொண்டதால் நாமும் மிருகமும் ஒன்றே.

காலையில் கற்பழிப்பு, மாலையில் கருச்சிதைவு என்று வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கும் இன்றைய இளைஞர்களே, கொஞ்சம் உங்கள் வேகத்தினை குறைத்திடுங்கள் இல்லையேல், மிருகம் போல நம்மை நாமே அடித்துக் கொல்லும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை.

எதற்கும் அடிமை ஆகாமல் மனிதன் இருக்க முடியும், ஆனால் அன்பிற்கும் அடிமை இல்லை என்றால் அவன் பெயர் என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை.

முயற்சித்தால் மூடனாக நான் மாறலாம், ஆனால் நல்ல இதயத்துடன் இன்பமாக இறக்க விரும்புகிறேன், இதயமற்ற அரக்கியாக அல்லவே.

உலகத்தில் மிகவும் தேவையான ஒன்று பணமோ, பொருளோ இல்லை, மனித நேயம், அது இருந்தால் போது மற்ற அனைத்தும் மனிதன் வசமாகும் எனபதில் எனக்கு ஐயமில்லை.

அற்பப் பிறவிகள் தரும் சோதனைகளை சோகங்களாக கொள்ளாமல், சாதனைகளாக எண்ணுவேன், எத்துனை பேர் காயப் படுத்தினாலும் வீழ மாட்டேன், வீழ்ந்தாலும் அன்பு என்ற விதையாகவே வீழ்வேன், விருட்சமாவேன் என்ற நம்பிக்கையில்.

அன்பென்ற ஆயுதம் கொண்டு வெல்ல முடியாவிடில் அந்த ஆயூதத்தால் மடிவது மகிழ்ச்சி ! !

இப்போதும் உனது அன்புக்கு அடிமையாகியே இதனை பதிவிடுகிறேன். முடிந்தால் இதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்லேன்.

(It’s all about love again, I will translate this shortly)