வெளிநாடு_வாழ்_கணவனின்_வருகைக்காக

விரகதாபத்தை விரதங்களால்
விரட்டுகிறேன்
என்னோடு நீ வேண்டும்
என் ஆயுள் இறுதிவரை
என்ற பிரார்தனைகளோடு

Image result for sad romantic girl
வெளிநாடு_வாழ்_கணவனின்_வருகைக்காக

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s