ஒருதலை காதல்

நெடுநேரம் என்னுடன் கேட்டேன்
நெடுந்தூரம் சென்றுவிட்டாய்
நெடுங்காலம் நீ வேண்டும் என்றேன்
கடந்த காலமாகவே சென்றுவிட்டாய்
காதலோடு வா என்றேன் 
காற்றோடு கலந்து விட்டாய்
இல்லாத ஒன்றை
இழந்ததாக நினைக்க
செய்தது எதுவோ ?

ஒருதலை காதல்

Image result for ஒருதலை காதல்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s