ஆயிரம் உறவுகள்

என் கண்களுக்கு முன்னே
ஆயிரம் உறவுகள்
இருந்தாலும் அனுதினமும்
எந்தன் கண்கள்
உன்னையே தேடும்
உன்னை மட்டுமே தேடும்
எனக்கான உன்னை
இழந்தபின்னும்
என்னை இழந்தும்
உன்னை இழக்க
மனமில்லாமல் தேடுகிறேன்
தொலைந்த பொருள்
கிடைத்துவிடும்
உடைந்த உறவு
நினைவுகளில் மட்டுமே
தொடர்ந்து வரும்
என்று தெரியாமல்
இழந்தாலும் இறப்பேன்
இறந்தாலும் இழக்காமல்
இருப்பது ஒன்று
உன் நினைவுகள்
தொட்டு விடாதே
கத்தி விடாதே
எழுந்து விடுவேன்
உன் கண்ணீரைத்
துடைக்க

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s