மௌனத்தினால் பேசிடவும்

எனக்குள் வாழும் நீ
என்னை பிரிந்து
எப்படி இருக்கிறாய்
என்று நினைத்தே
என் சிந்தை கலங்குகிறதடி
உள்ளத்தில் மறையாது
உணர்வில் சிறிதும் பிரியாது
மௌனங்களிலும்
என்னுடன் பேசுகிறாய்

ஆம் தனிமையில் நான்
என்னுள்ளே நீ
என்னுடன் பேசுகிறாய்
விழிகள் கலங்குகிறது
விழி நீர் வழிய
உன்னை பிரிந்து
உன்னுடன் பேசுவது
கொடுமை
கண்ணீரைத் துடைத்து
காந்தப்புன்னகை வரவழைத்து
சிரிக்கிறேன் சிந்திக்கிறேன்
மனதிற்குள் பேசிட கூடாது
என உறுதி செய்கிறேன்
அந்த நொடியிலும்
உன்னுடன் பேசுகிறேன்
அடுத்த நொடியிலும்
பேசிகிறேன்
வார்த்தைகள் இன்றி
பேசிடவும்
வசனம் இன்றி
பேசிடவும்
வாய் அசைக்காமல்
பேசிடவும் பழகிவிட்டேன்
மௌனத்தினால் பேசிடவும்
அறிந்து கொண்டேன்
வார்த்தைகள் இன்றி
ஊமையானது என் இதயம்
கண்ணீரின் பசியோ
என கண்களுக்கு
முத்துக்களை தொலைத்து
கண்ணீரில் முழ்கிவிட்டேன்
முழுகாமல் நான் எடுத்த
முத்தே என்று மீண்டும்
ஒரு கூக்குரல்
ஓலமிடுகிறது நெஞ்சுக்குள்ளே
உன்னை நான்
எப்போது பிரிந்தேன்?
சேர்ந்தால் தானே
பிரிவதற்கு என்று
நான் நினைக்கும் வேளையில்
நமக்குள்ளே பிரிவென்பது
என்றும் கிடையாது என்று
காற்றாக வந்து
காதில் கதைக்கிறாய்
எங்கே அவள் என்று
எத்தனிக்கும் முன்
கண் மறைகிறாய்
இதயத்தின் ஏக்கங்கள்
ஏமாற்றம் கொள்ள
உன்னோடு பேசிய
அந்த நினைவுகளை
அசை போடுகிறேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s