உலக கவிதைகள் தினம்

கவிதைகள் எழுதிடும் நாள்
அனைத்தும் கவிதைகள் தினமே
இன்று மட்டும் என்ன
இதற்கான தினமாக?
எனக்கு கவிதை எழுதிட தெரியாது
வார்த்தைகளால் வரிகளுக்கு
அழகு சேர்க்க நினைக்கிறேன்
அத்தனையும் இந்த கவிக்குயில்
சொல்லிடும் போதும் குரல்
திருடி செல்கிறது
வார்த்தைகள் இன்றி காற்றினில்
எழுதிய கவிதைகள் தான் அதிகம்
கவிதை எழுதிடும் நாள்
அனைத்தும் எனக்கு நல்ல தினமே
உலக கவிதைகள் தினம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s