வலிகள் தாங்குமா விழிகள்

வலிகள் தாங்கும்

வலிகள் தாங்கும்
எந்தன் இதயம்
ஆனால் என் விழிகள்
தாங்கும் வலிகளைப்
தந்து செல் என் உயிரே,
மரணம் வரை
என் விழிகளில்
நீர் சிந்தாமல்
நீ விரும்பும்
புன்னகையை
மட்டுமே பரிசளிக்க
விரும்புகிறேன் ! ! !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s