Archive | February 2016

எனக்கான உனது அன்பு

1_amma

சுவைத்துப் பார்க்கிறேன்
உன் இதயத்திலிருந்து
வந்த வார்த்தைகளை
கவிதைகளா அவை –
இல்லை
காவியமடி எனக்கு.
சுவசமாக இருந்தேன்
உனது கவிதைகளின் வாசகத்தில்
எனது வாசத்தை உணர்ந்தேன்
உனது வரிகளில்.

மனதில் சலனம் வந்தாலும்
சண்டைகள் வந்தாலும்,
இடைவெளி என்பது
சிறிதும் இருந்தது இல்லை

தூரத்தில் இருந்தாலும்,
துடிப்பது ஒன்றாகிப் போன
இரண்டு இதயங்களும் தான்
சில நொடிகள் துடிக்க வைத்தாலும்
துடிதுடித்துப் போகிறாயடி செல்லமகளே !!!

தொலைவாக நாம்
இருந்தாலும் என்
தொலைதூர பார்வைக்குள்
உன்னை படம் பிடிக்கிறேன்

தொடமுடியாத தூரத்தில்
நீ இருந்தாலும்
உன் சுவசத்தில்
கட்டி அனைக்கிறாய்
என்னைக் கட்டி ஆள்கிறாய்.

கையளவு இதயம் தான்
உலகளவு பாசம் வைத்தாய்
சொக்கித்தான் போகிறேன்
சொர்க்கமாக நீ சிரிப்பதால்.

கண்ணுக்கு தெரியாத
தூரத்தில் நீ இருந்தாலும்
காற்றுகூட புகமுடியாமல்
என்னைக் கட்டி அனைக்கிறாய்

தூரத்தில் இருந்தாலும்
நினைக்காத நேரமில்லை
நினைக்கும் நேரமெல்லாம்
உனது சில்லரைச்
சிரிப்பினில் சிறை வைக்கிறாய்

love-1

என் பிள்ளை இவள்
கொஞ்சலில் கொஞ்சம்
மெய்மறந்து தான் போகிறேன்
உன்னோடு வாழ்ந்தது விட்டேன்
சில காலம், ஆனால் அவைக்
கொஞ்சமே, அந்த கொஞ்சலோடு
வாழ்வது யாருக்கும்
கிட்டிடாத ஆனந்தமே;

சிறிது நேரம் நீ மௌனித்தாலும்
ஆராத சோகம் என் நெஞ்சோடு சேரும்

பல நாடுகள் கடந்திருந்தாலும்
பக்கமிருக்கும் உனது பாசம்
உந்தன் குரல் வழியில் – அது
எப்போதும் என்னைத் தொட்டு பேசும்
இது நமக்கு மட்டுமே தெரிந்த நேசம்

என்னுள் கலந்தாயடி
உன்னுள் உறைந்தேனடி
உணர்வாகினாய் உதிரமுமாகினாய்
என் உயிரின் உருவமாகினாயடி

thevathai-ival

உன்னை நினைத்தே எனது
நினைவுகள் சுழலுவதில்
ஆச்சரியமில்லை
என்னை மட்டுமே நினைத்து
எப்படியடி உனது நினைவுகள்
என்றே வியக்கிறேன்.

விடையில்லா கேள்வி குறியாக
இருந்த என் வாழ்வில்
என் வாழ்வின் விடையாக வந்தவளே
ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும்
கிடைக்காத பொக்கிஷமடி
எனக்கான உனது அன்பு

mother-child-sleep

Advertisements

வலிகள் தாங்குமா விழிகள்

வலிகள் தாங்கும்

வலிகள் தாங்கும்
எந்தன் இதயம்
ஆனால் என் விழிகள்
தாங்கும் வலிகளைப்
தந்து செல் என் உயிரே,
மரணம் வரை
என் விழிகளில்
நீர் சிந்தாமல்
நீ விரும்பும்
புன்னகையை
மட்டுமே பரிசளிக்க
விரும்புகிறேன் ! ! !

Way of Life – Religion

I don’t like to talk about any religion because it creates rift between two lovely souls. Somehow in the recent times friends around me make me to think more about my religion, which most of us doesn’t give priority to it because we know that it doesn’t forces us to follow A to Z.

I have to feel proud of the following.

My parents – for the reason for my birth, My country India in which I was born as an independent female child, My religion – HINDU which doesn’t ask me to follow any religious rituals.

Rest of things like school, teachers, friends all came to me during the course of my life. I had struggles in all these, but to have my parents, my country and to have my religion, I never had any problems.

Unto me, the religion is just to say how to live the life and it is said as way of life. As a Hindu, I live the life as I want without harming anyone or my harmony.  I don’t discriminate with other religions and in the same way I don’t want anyone to talk anything against any religion.

I am not an atheist and I don’t agree with atheist but I believe that it is their freedom to say there is no god, yes that is the reason I love my Hinduism. More than us, those who say there is no god, think more about god to prove that there is no god.

In the recent time, an audio reached me via whatsapp saying that the Hinduism has discrimination with reference to the caste system and because of which humans are not equal.  It doesn’t say that humans are not equal, but it says that as per the desire of god, please do the work what is assigned to you. It doesn’t mean that you should not do anything above to your limits.

There is no condition that you have to follow this. If you don’t follow the reason of your birth, then there is a possibility of disaster happening around the world. When one person rebel, there is no harm, but when a mob rebels there is harm to the society.

Second thought of that content was – Muslim scholars quote a lot about Hinduism, Veda’s etc.,

Yes it is for sure that we don’t preach or we don’t ask a Christian or a Muslim to follow Hinduism or to attend some seminars or to go through any form of Hinduism.  We don’t even talk to them that our religion is the best one to follow or it is revealed by god to XYZ etc.,

Third point of it was Muhammad was the last messenger of God, how could we say this, when Quran accepts that Jesus was also a messenger of God, we might have one more to come…

Way of Life for a Human à cannot be simplified with one holy book which is for sure everyone will accept.. I have read in Quran that Jesus was a messenger of God, that means those who believe in Quran has to believe that bible was also a message from GOD. Even before the birth of Christ, there was people living and they would have followed few things as way of life. When god has created us, don’t you think he would not have created us without a user manual?

I don’t have the origin of Hinduism and there are great Muslim scholars who has said that Mohammed will be born and it is written in some Veda’s. As a Hindu, most of us would not be aware of it, but he was able to quote it, because he is reading a more on that not to find the similarities but to identify the reasons to preach his religion.

I have been asked by a Muslim guy, are you a Hindu terrorist, I smiled and told him that If I can save a Muslim family, then I am an Indian Hindu who can safeguard a Muslim family, but when a Muslim tries to attack me for being a Hindu, yes I am a Hindu Terrorist for that Muslim terrorist. It depends on you how I have to be because I give respect to you as human, if you consider me as Hindu terrorist then I have to consider you as a Muslim terrorist and tell me how I should treat you as a human or as a Muslim or Muslim terrorist? His reply was Sorry Sister 🙂

You don’t get respect, if you don’t give, and especially from me, you will not get it if you don’t give it. I work with different country people, I work in Islamic country, I love unity and peace. When I see a Pakistani, I don’t get enmity, I welcome them with smile and I want my working environment to be peace and without any conflict. We don’t enter into any political talks to make them cheap or to boost my country. I give respect to their feelings. I give respect to their patriotism, I give respect to their religion, I give respect to them as human and I don’t treat them as my enemy.

I have to give full credit to them as well, they don’t enter into any arguments related to my country or my religion or anything to hurt the sentiment of the two nation.

One thing is sure that God is one and as a Hindu, I believe in GOD and I believe that this universe is being created by god and we all act as per the wishes of GOD. Almighty is the director and we all act as he wants us to act.

Hinduism doesn’t need saviors to protect it as it has its own power to protect it. Hinduism doesn’t need preachers to preach it. It will not die even after the entire universe changes or gets converted to any other religion. It has its own power to be alive till this earth is alive. It doesn’t need you and me to make it alive.

If at all the world becomes a Christians or Muslims alone, and there are no Hindu’s living in this world, even then HINDUISM will live without any followers because it has a long history and the way it is will make it to live without preaching and protecting.

We live as human, live for human and die as human, just because I believe in god doesn’t mean that I am not going to die or I am going to get special benefits during my life and after my life.

To do good, I don’t need GOD to be with me to care, to love or to hope or to live, but the belief in god makes to love without hatred, to care the known and unknown, to hope that all human are same, and to live my life happily with a belief that there is life after death. 

Hinduism doesn’t need me to be a Hindu to protect Hinduism but I need Hinduism to protect myself from enmity and to keep myself in Harmony with others. If you can do good without GOD, I welcome you with two hands and encourage you with more smiles and happiness in me.

Religion – is for the Good Life which is a process and not a state of being, it is a direction not the destination.  whether I am a Hindu or Muslim or christian is to direct me to lead life. Important C’s of Life are Compassion, Confidence, Contentment, Choice, Chance, Cherish, Change teaches us what is life for which I don’t need to fight in the name of Religion. Change comes to those who knows to take the right choice and to take it as a chance with Confidence.

 

Happy Valentine’s Day

You make my life beautiful…..

v-day1

My goldie – when I say you as gold, I know for sure that I can’t buy you with what I have and I mean that you are really precious for me to hold and not to miss you for any reason as well. Most of the time we meet people by chance but meeting you and being with you is a choice given by you in a unique way. Especially when I was depressed with the way things were going around me. Being hurt by someone and being in love again with someone is not an easy task in anyone’s life, but even before coming out of the tragedy, you entered my life like a rocket and removed the sorrow of being hurt in your own way.

When I was about to lose my faith in love, you entered my life as a promising faith of love. Is it divine love? I don’t know what is divine love, but you are the most amazing love of my life. Success of my life is holding the love, but that success is holding you now as her strength of love. BE with me forever or leave me never or leave me when I leave this world.

Thank you for making that beautiful difference in my life..

You made me to feel that sharing everything is not as easy as I was thinking by sharing each and every small thing with me. It is really not possible for me to share in minute detail… only thing you have not told is that you breath 72 times for a minute and it is 80 now, it is less now 🙂

It is not a note to say thanks to you but I have to say thanks to you for making my life wonderful in so many ways especially managing my rudeness, my arrogant love, my adamant love for you. At times I used to think what is the purpose of life, now I know that my purpose of life is to love you and live for you. (Even thought we are not together, you live with me, I live with you and our every second goes together)

v-day2

I know our relationship doesn’t need any thank you’s but when we say thank you to each other, it really matters and this thank you means a lot to me baby because I owe that much to you my sweet darling.

I have thanked you on some special occasions; we both know it how special those moments are and the way it was said has got immense faith and love for you.  I have to thank you every day for the wonderful difference what you have given in my life and making my life so beautiful.  Life would have been so miserable without you and I mean this.. Thank you for making my days brighter and nights cooler as like you. I cherish every moment of our togetherness and wish it to go till my life ends.

Now we can’t imagine a life without each other and that is the reason that you are so special to me yesterday, today, tomorrow and forever. I can’t imagine how life would have been if you have not entered my life.

I said I will get lot of wishes on this day, but today, when I am alone without you, I realize that your wishes only means a lot to me. I realize your importance and the difference what we have in our life. Without my thoughts there will not be single minute going for you and similarly all my time goes around you.

I really want to apologize for my arrogance and it is sincere apologies from the heart. I should not behave so violently/vehemently for the one who makes my day and night so lovely, beautiful, warm and cool. You are my sunshine and the moon light.

I have seen some good friend’s love, care in my life, but wish that this should be my best and forever love of life. I love you from you means a lot and when you say that I love you, only for you makes me to feel that I am blessed. I really love you is a delight to hear and the feeling of love is always on top of the sky and your love makes me to fly. 

V-day

Happy Valentine’s Day for making my life the most beautiful …. I don’t think something else can come in my life to feel that is going to be beautiful as I feel that I am in heaven when we are together. I want to scream and say that I love you loosu naaye….

With ton’s love, with Eyes full of Tears, Heart full of Prayers comes a warm wishes for you to get well soon and to be with me forever and I promise you that I will be with you forever without breaking your heart.

v-day3

HAPPY VALENTINE’s DAY MY LOVE