உன் வருகை

கடந்த கால அவல நிலைகள்
மரணத்தை ஒத்த போராட்டம்
வாழ்க்கையின் விளிம்பில்
இருந்து வீழும் நிலை
ஊர் உலகம் கேலி பேசும் நிலை
உறவும் சுற்றமும் காரி உமிழும் நிலை
எல்லாம் மறக்கிறேன் உன்னாலே
காலங்கள் கொடுத்த வலிகளை
உன்னுடைய செவ்விதழ் முத்தங்களை
அன்பின் அடையாளங்களாக
எந்தன் காயங்களின் மருந்தாக
என் மேல் பூசுகிறாய்
காயங்களே வாழ்கை என்ற
மாயத்தை மாற்றிடவே
என்னை மயக்கிய
பல விஷயங்களையும்
மறக்க செய்யும்
உன்னத அன்பினை
உன்னுள்ளே வைத்து
என்னை எனக்கே தெரியாமல்
கொள்ளை கொண்டவளே
என் செல்லமே அன்புச் செல்வமே
எப்போதும் என்னுடன் நீ இருந்தால்
காயங்கள், கவலைகள் மட்டும் அல்ல
கண்ணீருக்கும் இடம் இல்ல என்னிடம்
இந்த உள்ளம் கண்டிட அன்பை
இந்த பிரபஞ்சமும் வியக்கும் அன்பானது
அழகியே உன் அற்புதமான வரவால்
mom-daughter
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s