தேன் தேன் தேன்

எழுதி வாய்த்த கவிகளில்
ஈ மொய்க்கிறது
தேன் இல்லை – ஆயினும்
எழுதியவை அனைத்தும்
அவள் பெயர் என்பதால்
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s