நாம்

நித்தம் நித்தம் 
உன்னுடன் ஒரு யுத்தம் 
சத்தமில்லாமல் முத்தம் 
கண்களில் உறக்கமில்லை
உறங்க மனமில்லாமல்
நாம் இருவர்
ஒரு வித மயக்க நிலையில்
நாம் ஒருவராக
u-me
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s