என் இதயத்தின் மொழிகள்

என் இதயத்தின் மொழிகள்

யார் அறிவார் என்னையன்றி….

உனக்கான சிதறல்கள்  ! ! !

happy girl-1

சிட்டுக் குருவியாகவே பறந்து

திரிந்தேன் உன் அறிமுகம்

கிடைக்கும் வரை, இன்று

நினைவுகளில் மூழ்கி,

என்னைத் தொலைத்து

சிறகுகளிருந்தும் தவிக்கிறேன்

பறக்க முடியாமல்

உன் நினைவுகள் பெருஞ்சுமையாக

அமைதியாக இருந்த என் வாழ்வில்

அலைகள் போலவே

ஆர்ப்பரித்து வந்ததது ஏனோ?

அவைகள் போலவே

என்னை தனித்துவிட்டு செல்லவோ?

காவலாக நீ இல்லாமல் போனது

எனது காலக் கோலாரா?

இல்லைக் காதலில் கோலாரா?

div-2

20 வருடம் வாழ்ந்திருந்தாலும் கிடைத்து இருக்காது,

இந்த இனிமை

இதயத்தின் ஏக்கமும் நீ

இதயத்தின் இயக்கமும் நீ

இதயத்தின் இனிமையும் நீ

இதயத்தின் இதமும் நீ

இதயத்தின் இன்னலும் நீ

இடரலும் நீ,

பதம் பார்ப்பதும் நீ

எனது இன்பமாக நீயும்,

உனது தீராத துன்பமாக நானும்

வாழ்ந்திருந்தால், இந்த நாள்

ஒரு பெரும் சுமையாகும்.

சிலருக்குப்

பெருஞ்சுமையாக வாழ்க்கை

சிலருக்குப்

புரியாத புதிராக வாழ்க்கை

புரிதலில் இல்லை வாழ்க்கை,

பிரிதலில் இல்லை வாழ்க்கை

உன்னைப் புரிந்தும்

பிரிந்தும்

பிரியம் மாறாமல்

இருக்கிறோம் என்ற

இனிமை இன்னும்

இருபது ஆண்டுகள்

கொண்டு செல்லும் என்னை

div-1

மன்னவன்

அவன்தன் மனம் குளிர,

மங்கை இவள் எடுத்த

இனிமை, தனிமைக் கோலம்.

ஆயினும் இனிமை,

நான் உன்னோடு

இருப்பதனால் தானோ?

நினைவுகளோடு

மட்டும் நீ இருப்பதால்

இன்னும் இனிமையாகவே

என் வாழ்க்கை

இகம்பர வாழ்தலும்,

இரண்டொர வாழ்தலும்

இல்லாது போனாலும்

என்னோடு நீயில்லை

நீயின்றி நானில்லை

என்றும் தனிமையில்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s