ஆசை- அவமானம் ! !

ஆசையால் அவமானம் ! !

ஆசைப்படுதலுக்கும்
அவமானப்படுதலுக்குமிடையில்
முட்டிமோதி முடிந்து
விடுகிறது என் வாழ்க்கை

நான் உன்னை வெறுப்பது
வெறும் வேஷம்
என்று எனக்கு தெரியும். !
ஆனால். .
நீ என்னை நேசித்ததே வேஷம்
என்று தெரியாமலே
நம் உறவுகள்
தொடர்வது உனக்கு தெரியுமா???

aasai-avamaanam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s