கலர் கோலம்

கலர் கோலம்

எனது வாழ்க்கையின்

வாயிலில்

கலர் கோலங்களாக

நீ இல்லாது போனாலும்

என்னை

கரும்புள்ளியாக்காமல்

இருந்திருக்கலாமோ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s