நான் – நீ

ன்பை கொடு,

அதிகமாக கொடுக்காதே!

சையாய் இரு,

ஆணவமாக இருக்காதே!

னிமையாக இரு,

இதயத்தைக் இழக்காதே !

தல் இசைபட வாழ் !

தவிகள் செய்,

மையாக இருக்காதே!

னது என்று சொல்லாதே,

மாற்றமே மிஞ்சும்!

யத்தோடு பேசாதே,

க்கியமாகிவிடு!

ளிமையமாக வை,

டி ஒளியாதே!

 

Advertisements

2 thoughts on “நான் – நீ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s