நான் நானாக

வான் இல்லா பூமியில்லை,

துன்பமில்லா  மனிதன் இல்லை,

இன்பமில்லா இதயமில்லை,

அன்பே….

நீயின்றி நானில்லை,

நானின்றி நீயில்லை,

என்ற நிலை…

ஆதலால்..நான்

நான் நானாகவே இல்லை..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s