ஆயூள் தண்டனை

ஆயூள் தண்டனை

இருவரும் அறிந்தே

இதயத்தை பரிமாறிக் கொண்டோம்,

உன்னை பாசத்தின்

கைதியாக்கியது

உன் குடும்பம்.

ஆனால்

ஆயுள் தண்டனை

எனக்கு மட்டுமே

கண்மனி உன்னை

பிரிந்ததில்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s