அன்பு நிலையானது

Friends For Ever

U R my Best Friend

எந்தன் தாயும் நீயே!

எந்தன் தோழியும் நீயே!

எந்தன் காதலும் நீயே!

எந்தன் சேயும் நீயே!

எந்தன் உணர்வும் நீயே!

எந்தன் உயிரும் நீயே!

எந்தன் வாழ்வும் நீயே  என்று

உன்னை சுவாசித்தேன்,

இந்த உலகமே

உன்னை வெறுத்தாலும்                                                                

உன்னை நேசிக்க

நான் இருக்கிறேன் என்ற

உன் பாசத்தில் பைத்தியமான

என் அன்பிற்கு நீ

கொடுத்த பரிசு

இன்று மட்டும் இல்லை

என் சுவசம்

நிற்கும் தருணம்,

நான் இருப்பினும்,

இறப்பினும்

இந்த இதயத்தில்

எப்போதும் மாறாமல்

என்னோடு

வலியுடன் வாழும்

என் அன்பு தோழியே

உன் நட்பு ! ! !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s