என் உயிரே

என் உலகம்

என் எண்ணம்

உன் வண்ணம்

என் நினைவுகள்

உன் வளர்ச்சி

என் உயிரில்

பிறந்த உறவே

Advertisements

2 thoughts on “என் உயிரே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s