அன்பு(பூ)

என்னை நீ

அழகென்று  சொல்லிட

நான்  ம(ண)னம்

பரப்பவில்லை.

உந்தன் அன்பு என்றால் அது

நான் தான் என்று

நீ சொல்லிடும் நேரம்,

நம் காதலில்

அன்பு(பூ) பூக்குமே ! ! !

Advertisements

6 thoughts on “அன்பு(பூ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s