அ, ஆ, அம்மா!உனக்காக ஒரு கவிதை ! ! !

அம்மா!

என்றாலே அம்மா தான்,

முதல் சொன்னால் போதாது,

யுள் வரைச்  சொல்ல வேண்டும் என்று,

றைவனுக்கு,

மெயில் அனுப்ப வேண்டும்,

ண்மையான மகளாய்,

ர் மெச்சும்படி உன்னுடன் நான்,

னக்காக நீ இருக்க,

ணியாய் என்னுடன் வா,

யமில்லாமல் உழைத்திடுவேன்,

ய்வின்றி உற்சாகமாய்

களைப்பின்றி டிடுவேன் அம்மா

உனக்காக ஒரு கவிதை ! ! !

அமுது என்றால் அம்மா
ஆற்றல் தருபவள் அம்மா
இரக்கத்தை உறைத்தவள் அம்மா
ஈந்து மகிழ்ந்தவள் அம்மா
உயிரைக் காப்பவள் அம்மா
ஊழ்வினை தடுத்தவள் அம்மா
என்னை ஈன்றவளே அம்மா
ஏணியாய் இருப்பவளே அம்மா
ஐயம் நீக்கியவளே அம்மா
ஒற்றுமை ஜெபித்தவள் அம்மா
ஓய்வின்றி உழைத்தவளே அம்மா
ஒளடதமாகியவளே அம்மா
எஃகின் உறுதியாய் நீ வேண்டும் என் இறுதி வரை அம்மா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s