நினைவுகள்

இமைகளால் மறைக்க வில்லை,

இதழ் திறந்து சொல்ல வில்லை,

இதயத்தில் இடம் இல்லை,

புதைக்க பூமி போதாது,

கறைக்க இந்த கடல் போதாது,

போர்த்த அந்த வானம் போதாது,

சிட்டு குருவியாய் நான்,

சுமக்க முடியாத பாறையாய்,

உன் நினைவுகள் ! ! !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s